คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
sawittree.nu
สาวิตรี นุกูล
Miss Sawittree nukul
ตำแหน่งบริหาร: รองคณบดีฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพการศึกษา
ตำแหน่ง: อาจารย์
คุณวุฒิวิชาชีพ: -
อีเมล์ติดต่อ: sawittree.nu@up.ac.th
ที่อยู่ / เบอร์โทรศัพท์: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

19 หมู่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000 (Tel: -)

สถานะ: ปฏิบัติงาน
ลิงก์เพิ่มเติม: Google Scholar
ข้อมูลการศึกษา
ปีที่สำเร็จการศึกษา
ระดับการศึกษา
วุฒิการศึกษา
สถานศึกษา
- ปริญญาตรี สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถาปัตยกรรม) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- ปริญญาโท สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (สถาปัตยกรรม) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ความเชี่ยวชาญ/ความสนใจ: (Expertise / interest)
    -
ผลงานวิจัย
  • สาวิตรี นุกูล, และอาริสรา นุกูล. (2560). แนวทางการจัดการสภาพแวดล้อมทางกายภาพเพื่อส่งเสริมการรับรู้พื้นที่ประวัติศาสตร์ของเมือง กรณีศึกษาพื้นที่คูเมือง เวียงพะเยา. กรุงเทพฯ: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), 76.

ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่
-
การเสนอผลงานวิชาการ
-
ผลงานสร้างสรรค์
-

ผู้เยี่ยมชม: 1271 ครั้ง

อับเดตเมื่อ: 30 พ.ย. 2566 - 23:38 น.