คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
 1. หน้าแรก
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัมเรศ เทพมา
amares.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัมเรศ เทพมา
Mr. Amares thepma
ตำแหน่งบริหาร: คณบดี
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
คุณวุฒิวิชาชีพ: -
อีเมล์ติดต่อ: amares.th@up.ac.th
ที่อยู่ / เบอร์โทรศัพท์: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

19 หมู่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000 (Tel: -)

สถานะ: ปฏิบัติงาน
ลิงก์เพิ่มเติม: Google Scholar
ข้อมูลการศึกษา
ปีที่สำเร็จการศึกษา
ระดับการศึกษา
วุฒิการศึกษา
สถานศึกษา
- ปริญญาตรี สถ.บ.(เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพเชียงใหม่
- ปริญญาโท วศ.ม.(วิศวกรรมและการบริหารการก่อสร้าง) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- ปริญญาเอก ปร.ด.(สถาปัตยกรรม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ความเชี่ยวชาญ/ความสนใจ: (Expertise / interest)
  -
ผลงานวิจัย
 • อัมเรศ เทพมา, และสืบพงศ์ จรรย์สืบศรี, และชินวร ชมภูพันธ์ (2563). การศึกษารูปแบบการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวในเขตอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรม(สถาปัตยกรรม). กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)

 • อัมเรศ เทพมา, และสืบพงศ์ จรรย์สืบศรี, และชินวร ชมภูพันธ์ (2563). การพัฒนาแหล่งทรัพยากรและกิจกรรมเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวในเขตอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม (สถาปัตยกรรม).กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.).

 • อัมเรศ เทพมา, และสืบพงศ์ จรรย์สืบศรี, และชินวร ชมภูพนธ์ (2563). แนวทางการยกระดับสิ่งปลูกสร้างในเขตอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม (สถาปัตยกรรม)เพื่อรองรับกิจกรรมการท่องเที่ยวในพื้นที่กลุ่มจังหวัดล้านนา. กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.). 

 • รัฐภูมิ พรหมณะ, และ,อัมเรศ เทพมา,และวรินทร์ รวมสำราญ (2563) การออกแบบพื้นที่และชุมชนสังคมแห่งการเรียนรู้เทศบาลเมืองพะเยา. กรุงเทพ : หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่(บพท.) สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.)

 • ปณต ประคองทรัพย์, และจิตศักดิ์ พุฒจร, และปรัชญากรณ์ ไชยคช, และเทิดศักดิ์ เตชะกิจขจร, และอัมเรศ เทพมา, และวัชระ ชัยเขต. (2563).การทดลองโมเดลการบริหารจัดการองค์กรอาสาสมัครการท่องเที่ยวไทยเพื่อความยั่งยืน. กรุงเทพ: สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.). หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) 

 • รัฐพงษ์ อังกสิทธิ์, และอัมเรศ เทพมา, และคณะ (2565) รูปแบบพื้นที่กิจกรรมของผู้สูงอายุตามบริบทของภูมิปัญญาท้องถิ่น สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.)

 • ดวงพร อ่อนหวาน,และกาญจนา สมมิตร,และสมภพ ยี่จอหอ,และเทิดศักดิ์ เตชะกิจขจร,และอัมเรศ เทพมา (2564). การยกระดับนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงรายสู่การเป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (กสว.). หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.)

 • องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวยั่งยืน สำนักงานพื้นที่พิเศษเมืองเก่าน่าน (อพท.๖)(องค์การมหาชน).(2563). โครงการศึกษาและออกแบบพื้นที่การสร้างสรรค์ผลงานในแหล่งท่องเที่ยวและเมืองศิลปะเชิงสร้างสรรค์ เพื่อรองรับ “CBT Aging Friend”และพัฒนาชุมชนพื้นที่ต้นแบบเมืองอัจริยะ (Smart City) เพื่อให้ทุกคนเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว.น่าน : มหาวิทยาลัยพะเยา,วัสนัย วรรธนัจฉริยา, และบุษบา อารีย์, และอัมเรศ เทพมา (2563). แนวทางการพัฒนาและยกระดับนวัตกรรมในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว. เชียงใหม่ : สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA).

 • เทิดศักดิ์ เตชะกิจขจร,และสมโชติ อ๋องสกุล,และอัมเรศ เทพมา,และคณะ (2561). สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (2562)จังหวัดพะเยา. แผนแม่บทและผังแม่บทการอนุรักษ์ และพัฒนาบริเวณเมืองเก่าพะเยา. กรุงเทพฯ : ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่
 • อัศนัย เล่งอี้, และอัมเรศ เทพมา (2562). การใช้ความรู้เกี่ยวกับสัดส่วนผู้สูงอายุเพื่อเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์เครื่องใช้ภายในบ้าน : กรณีศึกษาต าบลแม่กา อำเภอเมืองจังหวัดพะเยา, วารสารเจ-ดี:วารสารวิชาการการออกแบบสภาพแวดล้อม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ปีที่/ Volume 6 ฉบับที่ 2 ISSN;2392 หน้าที่ 126-143. .

การเสนอผลงานวิชาการ
 • Thepma A., Teachakritkachon ., Sommit K.The study of destination management model for 109 tourism in preserved area of cultural heritages (Architecture. Maejo International Conference (MIC 2021) Essential Innovation and Issues on Agriculture and Social Sciences in the Future World. 

 • Thepma A., Chansuebsri S., Chompupan S., Angkasith R. (2022). An Application of the Burra Charter Guidelines to Assess the Physical Status of Traditional Architectural Buildings in the Old Town of Thailand. The 2nd International Conference on Technology Innovative Educational and Multidisciplinary skills in the 21st century research" (ICTEMR_2022)
  Institute Innovation Technology Educational and Research For Eastern Institute of Technology Suvarnabhumi (EITS)

 • อัมเรศ เทพมา (2564) การพัฒนาแหล่งทรัพยากรและกิจกรรมเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวในเขตอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม (สถาปัตยกรรม) ล าพูน และแพร่การประชุมวิชาการ 12th Built Environment Research Associates Conference, BERAC 2021, 2021, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , บทความที่ 020

 • อัมเรศ เทพมา และคณะ. (2564). แนวทาง การพัฒนาชุมชนรอบมหาวิทยาลัยพะเยาด้วยการยกระดับองค์ความรู้ท้องถิ่นทางวัฒนธรรมสู่นวัตกรรม”การประชุมวิชาการระดับชาติ. พะเยาวิจัย ครั้งที 10, มหาวิทยาลัยพะเยา. บทความที่ HU-O57

 • อัมเรศ เทพมา (2563).แนวทางการยกระดับสิ่งปลูกสร้างในเขตอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมทางสถาปัตยกรรมเพื่อรองรับกิจกรรมการท่องเที่ยวในพื้นที่กลุ่มจังหวัดลำพูน แพร่ น่าน. การประชุมวิชาการ 11th Built Environment Research Associates Conference, BERAC2020, 2020, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, บทความที่ 87

 • อัมเรศ เทพมา (2562). แนวทางการก าหนดเขตอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม(สถาปัตยกรรม) ในพื้นที่จังหวัด ลำพูน แพร่ น่าน. การประชุมวิชาการ 10th Built Environment Research Associates Conference, BERAC 2019, 2019, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , บทความที่ 111 

 • อัมเรศ เทพมา (2562). ขอบเขตพื้นที่อนุรักษ์ทางสถาปัตยกรรม กรณีศึกษา เขตอนุรักษ์กลุ่มอาคารสถาปัตยกรรมและสิ่งปลูกสร้างดั้งเดิมทรงคุณค่า ประเทศญี่ปุ่น. การประชุมวิชาการพะเยาวิจัย ครั้ง ที่ 8, มหาวิทยาลัยพะเยา, หน้า 463

ผลงานสร้างสรรค์
-

ผู้เยี่ยมชม: 1841 ครั้ง

อับเดตเมื่อ: 30 พ.ย. 2566 - 23:38 น.