คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
  1. หน้าแรก
  2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อัศนัย เล่งอี้
asanai.le
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อัศนัย เล่งอี้
Asst. Prof. Asanai Leng-Ee
ตำแหน่งบริหาร: -
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
คุณวุฒิวิชาชีพ: ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม ภ-สถ 15304
อีเมล์ติดต่อ: asanai.le@up.ac.th
ที่อยู่ / เบอร์โทรศัพท์: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

19 หมู่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000 (Tel: -)

สถานะ: ปฏิบัติงาน
ลิงก์เพิ่มเติม: Google Scholar
ข้อมูลการศึกษา
ปีที่สำเร็จการศึกษา
ระดับการศึกษา
วุฒิการศึกษา
สถานศึกษา
2552 ปริญญาตรี สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถ.บ.) สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
2555 ปริญญาโท สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (สถ.ม.) สาขาสถาปัตยกรรมไทย มหาวิทยาลัยศิลปากร
- ปริญญาเอก (กำลังศึกษา) ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาสหวิทยาการสภาพแวดล้อมสรรค์สร้าง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ความเชี่ยวชาญ/ความสนใจ: (Expertise / interest)

    การออกแบบเพื่อทุกคน (universal design), งานระบบอาคารและสิ่งแวดล้อม (Building systems and Environment) / การพัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่งมวลชน (Transit-Oriented Development)

ผลงานวิจัย
  • อัศนัย เล่งอี้.(2566). การประเมินสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสิ่งอำนวยความสะดวกที่เหมาะสมสำหรับผู้ใช้รถเข็นวีลแชร์ในสถานีขนส่งผู้โดยสาร.

  • อัศนัย เล่งอี้.(2566). การทบทวนวรรณกรรมทางบรรณานุกรม: แนวทางการออกแบบสากล.

  • อัศนัย เล่งอี้.(2565). แนวทางการออกแบบห้องน้ำสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการภายในวัดที่สอดคล้องกับการออกแบบสถาปัตยกรรมเพื่อคนทั้งมวล.

ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่
  • อัศนัย เล่งอี้ และพันธพัฒน์บุญมา. (2563). สภาพแวดล้อมในบ้านของผู้สูงอายุที่มีความเสี่ยงต่อการพลัดตกหกล้ม: กรณีศึกษา ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา. วารสารสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างวินิจฉัย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ปีที่ 19 ฉบับที่ 3. ประจำเดือนกันยายน - ธันวาคม 2563, 43-60.

  • อัศนัย เล่งอี้ และอัมเรศ เทพมา. (2562). การใช้ความรู้เกี่ยวกับสัดส่วนผู้สูงอายุเพื่อเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์เครื่องใช้ภายในบ้าน:กรณีศึกษา ต าบลแม่กา อำเภอเมืองจังหวัดพะเยา. วารสารวิชาการ เจดี : วารสารวิชาการ การออกแบบสภาพแวดล้อม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ปีที่ 6 ฉบับที่ 2, ประจำเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม 2562. หน้า 126-143.

  • อัศนัย เล่งอี้ และ ภาวิณี เอี่ยมตระกูล. (2566). การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบในการพัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่ง (TOD) (ปี พ.ศ.2540-2564). วารสาร สิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างวินิจฉัย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ปีที่ 22 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2566 หน้า 81-104.

การเสนอผลงานวิชาการ
-
ผลงานสร้างสรรค์
-

ผู้เยี่ยมชม: 1643 ครั้ง

อับเดตเมื่อ: 19 ต.ค. 2566 - 15:09 น.