คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
  1. หน้าแรก
  2. ชนกพร อ้วนสุชาติ
chanokporn.au
ชนกพร อ้วนสุชาติ
Miss Chanokporn aunsuchat
ตำแหน่งบริหาร: -
ตำแหน่ง: อาจารย์
คุณวุฒิวิชาชีพ: -
อีเมล์ติดต่อ: chanokporn.au@up.ac.th
ที่อยู่ / เบอร์โทรศัพท์: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

19 หมู่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000 (Tel: -)

สถานะ: ปฏิบัติงาน
ลิงก์เพิ่มเติม: Google Scholar
ข้อมูลการศึกษา
ปีที่สำเร็จการศึกษา
ระดับการศึกษา
วุฒิการศึกษา
สถานศึกษา
- ปริญญาตรี ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถ.บ.) สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตภาคพายัพ
- ปริญญาโท ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต (สถ.ม.) สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ความเชี่ยวชาญ/ความสนใจ: (Expertise / interest)

    งานออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน

ผลงานวิจัย
-
ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่
-
การเสนอผลงานวิชาการ
  • พสุ สุวภาพ, ชนกพร อ้วนสุชาติ, บรรเจิด ศรีมูล. (2564). รูปแบบลวดลายและสัดส่วน “คันทวย” กรณีศึกษาวิหารจ้าแม่จามเทวี วัดปงยางคก จังหวัดล าปาง. การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 10, วันที่ 16-17 ธันวาคม พ.ศ.2564 

ผลงานสร้างสรรค์
-

ผู้เยี่ยมชม: 823 ครั้ง

อับเดตเมื่อ: 2 ต.ค. 2566 - 21:57 น.