คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
  1. หน้าแรก
  2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นิลุบล ปุระพรหม
nilubon.su
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นิลุบล ปุระพรหม
Miss Nilubon suwatthana
ตำแหน่งบริหาร: -
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
คุณวุฒิวิชาชีพ: -
อีเมล์ติดต่อ: nilubon.su@up.ac.th
ที่อยู่ / เบอร์โทรศัพท์: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

19 หมู่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000 (Tel: -)

สถานะ: ปฏิบัติงาน
ลิงก์เพิ่มเติม:
ข้อมูลการศึกษา
ปีที่สำเร็จการศึกษา
ระดับการศึกษา
วุฒิการศึกษา
สถานศึกษา
- ปริญญาตรี ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (คอ.บ.) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
- ปริญญาโท ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต (สถ.ม.) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ความเชี่ยวชาญ/ความสนใจ: (Expertise / interest)

    งานออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน, งานออกแบบแสงสว่าง

ผลงานวิจัย
-
ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่
  • วุฒิกานต์ ปุระพรหม, นิลุบล ปุระพรหม (2565). แนวทางการปรับปรุงเรือนพื้นถิ่นล้านนาจังหวัดเชียงใหม่ตามหลักการออกแบบเพื่อทุกคน กรณีศึกษา เรือนพื้นถิ่นไทเขิน อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่. งานประชุมวิชาการระดับชาติด้านการออกแบบเพื่อทุกคน Universal design) ครั้งที่ 1

  • Nilubon Puraprom, Udomsub Dangkhawkeaw. (2022) New Normal Interior Architecture: Space in Hotel Design. RES MILITARIS Revue Europeenne Etudes European Journal of Milirary Studies, Vol12, N.4, December Issue 2022. P: 1524-1569

  • นิลุบล ปุระพรหม. (2564). อัตลักษณ์และค่านิยมทางชาติพันธุ์ที่ยังคงอยู่ในเรือนไทลื้อ จากอดีตสู่ปัจจุบัน: กรณีศึกษาเปรียบเทียบ อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา และบ้านนายางใต้ สปป.ลาว. เจดี : วารสาร วิชาการ การออกแบบสภาพแวดล้อม. ฉบับที่ 8 ครั้งที่ 1 (2564). หน้า 22-43 

การเสนอผลงานวิชาการ
-
ผลงานสร้างสรรค์
-

ผู้เยี่ยมชม: 1115 ครั้ง

อับเดตเมื่อ: 2 ต.ค. 2566 - 21:46 น.