คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
  1. หน้าแรก
  2. เมธิศา ถวิลวงศ์
metisa.th
เมธิศา ถวิลวงศ์
Miss Metisa thawinwong
ตำแหน่งบริหาร: ประธานหลักสูตร สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน
ตำแหน่ง: อาจารย์
คุณวุฒิวิชาชีพ: -
อีเมล์ติดต่อ: metisa.th@up.ac.th
ที่อยู่ / เบอร์โทรศัพท์: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

19 หมู่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000 (Tel: -)

สถานะ: ปฏิบัติงาน
ลิงก์เพิ่มเติม:
ข้อมูลการศึกษา
ปีที่สำเร็จการศึกษา
ระดับการศึกษา
วุฒิการศึกษา
สถานศึกษา
- ปริญญาตรี สถ.บ.(สถาปัตยกรรมภายใน) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพเชียงใหม่
- ปริญญาโท สถ.ม.(สถาปัตยกรรมภายใน) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ความเชี่ยวชาญ/ความสนใจ: (Expertise / interest)
    -
ผลงานวิจัย
-
ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่
-
การเสนอผลงานวิชาการ
  • เมธิศา ถวิลวงค์(2564). แนวทางการออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนแม่กา จังหวัดพะเยา. การประชุมวิชาการระดับชาติพะเยาวิจัย, ครั้งที่ 10, วันที่ 25-28 มกราคม พ.ศ. 2564

ผลงานสร้างสรรค์
-

ผู้เยี่ยมชม: 989 ครั้ง

อับเดตเมื่อ: 20 มี.ค. 2567 - 15:41 น.