คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
 1. หน้าแรก
 2. ปรียาชนก เกษสุวรรณ
preeyachanok.ke
ปรียาชนก เกษสุวรรณ
Miss Preeyachanok Ketsuwan
ตำแหน่งบริหาร: -
ตำแหน่ง: อาจารย์
คุณวุฒิวิชาชีพ: -
อีเมล์ติดต่อ: preeyachanok.ke@up.ac.th
ที่อยู่ / เบอร์โทรศัพท์: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

19 หมู่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000 (Tel: 3375)

สถานะ: ปฏิบัติงาน
ลิงก์เพิ่มเติม: Google Scholar
ข้อมูลการศึกษา
ปีที่สำเร็จการศึกษา
ระดับการศึกษา
วุฒิการศึกษา
สถานศึกษา
- ปริญญาตรี ศิลปบัณฑิต (ศิลปไทย) เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยศิลปากร
- ปริญญาโท ศิลปมหาบัณฑิต (ศิลปไทย) มหาวิทยาลัยศิลปากร
ความเชี่ยวชาญ/ความสนใจ: (Expertise / interest)
  -
ผลงานวิจัย
-
ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่
 • Preeyachanok Ketsuwan, Tawee Sareewas, Santi Sirikhotchapun and Thanakorn Sukkasem. (2021). “Sustainability of Arts and Culture a Comparative Case Study of Cultural Village,Chiang Kham District, Phayao Province, Thailand and Luang Prabang, World Heritage City, Laos” . Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT) (Q4) e-ISSN 1309-4653, Issue8, (p. 3035-3042).

 • Preeyachanok Ketsuwan, Jantanee Bejrananda and Panitan pramoon. (2021) . "The Development of Tai Lue Community in North of Thailand with Cultural Innovation for quality of life and Cultural Tourism Supports".Turkish Journal of Physiotherapy and Rehabilitation(Q4), 32(3), (p.20785 - 20796) . ISSN 2651-4451 | e-ISSN 2651-446X.

การเสนอผลงานวิชาการ
 • รัตนะ ตาแปง, นคร คำร้อง, ธนพงษ์ เด็ดแก้ว, อัษฎาวุธ พลอยเขียว, และปรียาชนก เกษสุวรรณ์(2563). การสร้างสายสกุลช่างฟ้อน บัวเรียว รัตนมณีภรณ์. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ ระดับชาติ พะเยาวิจัย ครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยพะเยา,จังหวัดพะเยา. วันที่ 24-25 มกราคม 2563 หน้า 2519 – 2533.

ผลงานสร้างสรรค์
 • "Little ghost : ผีน้อย” (2562). The 26th Chungbuk National Art Festival , Cheongju City , Sout Korea, 4-6 ตุลาคม 2562.

 • “Finding you” (2562). The 7th Chungbuk Art Festival “center of Asia” ,City Museum Oh Chang,Cheongju City, Sout Korea, 4-6 ตุลาคม 2562

 • “ความว่างเปล่าทั้งสี่: Four Emptiness”(2561). “ไทยจ๋า” นิทรรศการศิลปกรรมกลุ่มโดยศิลปินกลุ่มเสือดุหอศิลป์จามจุรี, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , กรุงเทพฯ. 14 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม 2561. 

 • “ความว่างเปล่า : Empty Bodies” (2561) “Collaborative Relationships (Beyond): Art Won’t BeOrdinary”, หอศิลป์มหาวิทยาลัยนเรศวร, มหาวิทยาลัยนเรศวร, จังหวัดพิษณุโลก. 9-28 กุมภาพันธ์ 2561.

 • ปรียาชนก เกษสุวรรณ. (2564). “March”/ “Live and Learn” นิทรรศการ River Wave of the Ocean,Laluna Gallery เชียงใหม่.

 • ปรียาชนก เกษสุวรรณ. (2562). ณ เส้นแบ่งเขตแดนเกาหลีเหนือ และเกาหลีไต้AH1 (ASIAN HIGHTWAY PROJECT) ทุนสนับสนุนจากสำนักงานวัฒนธรรมเมืองชองจู.

 • ปรียาชนก เกษสุวรรณ. (2561). Four Emptiness 2018. นิทรรศการ ”Collaborative Relationships (Beyond):Art won’t be Ordinary” ณ หอศิลป์มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก, 9-28 กุมภาพันธ์ 2561 :หน้า 30-33. 

ผู้เยี่ยมชม: 1259 ครั้ง

อับเดตเมื่อ: 2 ต.ค. 2566 - 22:12 น.