คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
 1. หน้าแรก
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พันธพัฒน์ บุญมา
pantapat.bo
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พันธพัฒน์ บุญมา
Asst. Prof. Pantapat boonma, Ph.D.
ตำแหน่งบริหาร: ประธานหลักสูตร สาขาวิชาสหวิทยาการสถาปัตยกรรมสร้างสรรค์
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
คุณวุฒิวิชาชีพ: ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม ว-สถ 685
อีเมล์ติดต่อ: pantapat.bo@up.ac.th
ที่อยู่ / เบอร์โทรศัพท์: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

19 หมู่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000 (Tel: -)

สถานะ: ปฏิบัติงาน
ลิงก์เพิ่มเติม: Google Scholar
ข้อมูลการศึกษา
ปีที่สำเร็จการศึกษา
ระดับการศึกษา
วุฒิการศึกษา
สถานศึกษา
2565 ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชาสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร
2550 ปริญญาโท เคหพัฒนศาสตรมหาบัณฑิต (คพ.ม.) สาขาวิชาเคหการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2546 ปริญญาตรี สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถ.บ.) มหาวิทยาลัยรังสิต
ความเชี่ยวชาญ/ความสนใจ: (Expertise / interest)

  ออกแบบ ควบคุมงาน เเละที่ปรึกษาโครงการงานสถาปัตยกรรมและสถาปัตยกรรมภายใน

ผลงานวิจัย
 • แนวทางการจัดการอาคารพาณิชย์ที่มีการปรับปรุงเป็นอาคารอยู่อาศัยรวม : กรณีศึกษาอาคารพาณิชย์ในซอยหมู่บ้านวิกรม์ แขวงหัวหมาก กรุงเทพมหานคร

 • แนวทางการปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางกายภาพบริเวณพื้นที่สาธารณะริมกว๊านพะเยาเพื่อรองรับการใชงานของผู้สูงอายุผู้สูงอายุ

 • การจัดสภาพสถาปัตยกรรมเพื่อป้องกันการพลัดตกหกล้มของผู้สูงอายุในชุมชน

 • การออกแบบสภาพสถาปัตยกรรมเพื่อป้องกันการพลัดตกหกล้มของผู้สูงอายุในชุมชน

 • แนวทางการปรับปรุงอาคารปฏิบัติการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อรองรับโครงการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่ในอุตสาหกรรมใหม่ (New S-Curve)

 • แนวทางการจัดการสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพและคนชรา :อาคารสำนักงานคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่
 • พันธพัฒน์ บุญมา. (2549).แนวทางการจัดการอาคารพาณิชย์ที่มีการปรับปรุงเป็นอาคารอยู่อาศัยรวม : กรณีศึกษาอาคารพาณิชย์ในซอยหมู่บ้านวิกรม์ แขวงหัวหมาก กรุงเทพมหานคร. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

 • พันธพัฒน์ บุญมา. (2563). แนวทางการปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางกายภาพบริเวณพื้นที่สาธารณะริมกว๊านพะเยาเพื่อรองรับการใชงานของผู้สูงอายุผู้สูงอายุ. วารสารวิชาการ ศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 11(1), 31-48.

 • อัศนัย เล่งอี้ และพันธพัฒน์ บุญมา. (2563). สภาพแวดล้อมในบ้านของผู้สูงอายุที่มีความเสี่ยงต่อการพลัดตกหกล้ม: กรณีศึกษา ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา. วารสารสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างวินิจฉัย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 19(3). 43-60

 • พันธพัฒน์ บุญมา และสันต์ จันทร์สมศักดิ์. (2563). แนวทางการปฏิบัติตัวในอาคารขณะเกิดแผ่นดินไหวในประเทศไทย. วารสารความปลอดภัยและสุขภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 13(2), 1-17.

 • พันธพัฒน์ บุญมา. (2563). แนวทางการออกแบบอาคารสำหรับการประกอบกิจการลำไยอบเเห้ง . การประชุมวิชาการ วิจัย และงานสร้างสรรค์ศิลปกรรมสถาปัตยกรรม ครั้งที่ 5, มหาวิทยาลัยนเรศวร, 5, 425-437.

การเสนอผลงานวิชาการ
 • Pantapat Boonma andSant Chansomsak. (2021). Residential Area Plan and Earthquake Hazard. 3rd International Conference on Multidisciplinary and Current Educational Research, Mahachulalongkornrajavidyalaya University, Thailand

ผลงานสร้างสรรค์
-

ผู้เยี่ยมชม: 1785 ครั้ง

อับเดตเมื่อ: 20 มี.ค. 2567 - 15:40 น.