คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
  1. หน้าแรก
  2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศราวุธ จันทรขำ
sarawut.ju
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศราวุธ จันทรขำ
Asst. Prof. Sarawut Juntarakam
ตำแหน่งบริหาร: -
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
คุณวุฒิวิชาชีพ: -
อีเมล์ติดต่อ: sarawut.ju@up.ac.th
ที่อยู่ / เบอร์โทรศัพท์: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

19 หมู่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000 (Tel: -)

สถานะ: ปฏิบัติงาน
ลิงก์เพิ่มเติม: Google Scholar
ข้อมูลการศึกษา
ปีที่สำเร็จการศึกษา
ระดับการศึกษา
วุฒิการศึกษา
สถานศึกษา
ความเชี่ยวชาญ/ความสนใจ: (Expertise / interest)

    -

ผลงานวิจัย
-
ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่
-
การเสนอผลงานวิชาการ
  • รัตนะ ตาแปง, ศราวุธ จันทรขำ และสุดาพร นิ่มขำ. (2562). กระบวนการสร้างเครือข่ายศิลปะการแสดงพื้นเมืองล้านนา กรณีศึกษา: เครือข่ายสำนักพ่อครูคำ กาไวย์ แม่ครูบัวเรียว รัตนมณีภรณ์และเครือข่ายระดับภาค. การประชุมวิชาการด้านความก้าวหน้าทางศิลปะ วัฒนธรรมและการออกแบบระดับชาติ ครั้งที่ 1, วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 หน้า 5-6.

ผลงานสร้างสรรค์
  • ศราวุธ จันทรขำ. (2561). ผลงานสร้างสรรค์การแสดงแห่งความจงรักภักดี. วาสาร Veridian EJournal, Silpakorn University, ปีที่ 11 ฉบับที่ 1, เดือนมกราคม – เมษายน 2561 หน้า 955-973.

ผู้เยี่ยมชม: 211 ครั้ง

อับเดตเมื่อ: 30 พ.ย. 2566 - 23:43 น.