หน้าหลัก / สำนักงานสีเขียว / หมวดที่ 1 : การกำหนดนโยบาย การวางแผนการดำเนินงานและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

หน้าหลัก หมวด 1 หมวด 2 หมวด 3 หมวด 4 หมวด 5 หมวด 6

หมวด 1 : การกำหนดนโยบาย การวางแผนการดำเนินงานและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง


1.1 การกำหนดนโยบายสิ่งแวดล้อม

1.1.1 ขอบเขตการจัดการสิ่งแวดล้อมสำนักงานคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

1.1.2 มีการกำหนดนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมที่สอดคล้องและครอบคลุมประเด็นตามเกณฑ์สำนักงานสีเขียวโดยแสดงความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่อง ดังนี้

นโยบายสิ่งแวดล้อมสำนักงานสีเขียว

1.1.3 การกำหนดนโยบายสิ่งแวดล้อมจากผู้บริหารระดับสูง

ประกาศนโยบายสิ่งแวดล้อมของ มหาวิทยาลัยพะเยา

มหาวิทยาลัยมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว

1.1.4 มีการกำหนดแผนการดำเนินงานสำนักงานสีเขียวประจำปี

แผนการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

1.1.5 มีการกำหนดเป้าหมาย และตัวชี้วัดที่ชัดเจนด้านการใช้ทรัพยากร พลังงาน และของเสีย และปริมาณก๊าซเรือนกระจก ดังนี้

เป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมในปี 2564

 
1.2 คณะทำงานสิ่งแวดล้อม

1.2.1 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือทีมงานด้านสิ่งแวดล้อม โดยมีแนวทางดำเนินงาน ดังนี้ 

คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน 2564

โครงสร้างคณะทำงานด้านสิ่งแวดล้อม

1.2.2 ร้อยละของคณะกรรมการ หรือทีมงานด้านสิ่งแวดล้อมที่มีความเข้าใจในบทบาท และหน้าที่รับผิดชอบประเมินจากการสุ่มสอบถามดังนี้

แบบสอบถามสุ่มบทบาทหน้าที่ของคณะทำงาน โครงการสำนักงานสีเขียว ครั้งที่ 1

แบบสอบถามสุ่มบทบาทหน้าที่ของคณะทำงาน โครงการสำนักงานสีเขียว ครั้งที่ 2

 

1.3 การระบุประเด็นปัญหาทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมทั้งหมดของสำนักงานภายใต้ขอบเขตการขอการรับรองสำนักงานสีเขียวจะต้องได้รับการระบุและประเมินปัญหาสิ่งแวดล้อม และการวิเคราะห์และแนวทางการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีนัยสำคัญ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

 

1.4 กฎหมายและข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับโควิด

 

1.5 ข้อมูลก๊าซเรือนกระจก

1.5.1 การเก็บข้อมูลก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมในสำนักงาน จะต้องประกอบไปด้วย

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

1.5.2 ปริมาณก๊าซเรือนกระจกบรรลุเป้าหมายกรณีไม่บรรลุเป้าหมาย

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

1.5.3 ร้อยละของพนักงานมีความเข้าใจและการรับรู้ปริมาณก๊าซเรือนกระจกของสำนักงาน โดยจะต้องสอบถามดังนี้

1.53 ประชุมให้ความรู้ก๊าซเรือนกระจก

 

1.6 แผนงานโครงการที่นำไปสู่การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

 

1.7 การตรวจประเมินสำนักงานสีเขียวภายในสำนักงาน (สำหรับหน่วยงานที่ขอต่ออายุ)

1.7.1 การวางแผนและดำเนินการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียวภายในสำนักงาน

ไม่มี

 

1.8 การทบทวนฝ่ายบริหาร

1.8.1 การกำหนดองค์ประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร

1.81 การประชุมคณะกรรมการประจำคณะครั้งที่ 1

1.85 การประชุมคณะกรรมการประจำคณะครั้งที่ 2

1.86 การประชุมคณะกรรมการประจำคณะครั้งที่ 3

1.8.2 มีการกำหนดวาระการประชุม และทำการประชุมทบทวนฝ่ายบริหารดังนี้

1.82 การประชุมคณะทำงานครั้งที่ 1

1.83 การประชุมคณะทำงานครั้งที่ 2

1.84 การประชุมคณะทำงานครั้งที่-3

 

หมวดที่ 1 การกำหนดนโยบาย การวางแผนการดำเนินงานและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง