หน้าหลัก / สำนักงานสีเขียว / หมวดที่ 2 : การสื่อสารและสร้างจิตสำนึก

หน้าหลัก หมวด 1 หมวด 2 หมวด 3 หมวด 4 หมวด 5 หมวด 6

หมวดที่ 2 : การสื่อสารและสร้างจิตสำนึก


2.1 การอบรมให้ความรู้และประเมินความเข้าใจ

2.1.1 มีการกำหนดบริบทองค์กรและขอบเขตของการจัดการสิ่งแวดล้อมในสำนักงาน

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

2.1.2 กำหนดผู้รับผิดชอบด้านการอบรมแต่ละหลักสูตรมีความเหมาะสม

ประวัติวิทยากรอบรม

2.2 การรณรงค์และประชาสัมพันธ์แก่พนักงาน

2.2.1 มีการกำหนดผู้รับผิดชอบและแนวทางสื่อสารสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกสำนักงาน

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

2.2.2 มีการรณรงค์สื่อสารและให้ความรู้ตามที่กำหนดในข้อ 2.2.1

การรณรงค์สื่อสารด้าน นโยบายสิ่งแวดล้อม

การรณรงค์สื่อสารด้าน ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีนัยสำคัญ

การรณรงค์สื่อสารด้าน การปฏิบัติตามกฏหมายและข้อกำหนดสิ่งแวดล้อมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

การรณรงค์สื่อสารด้าน เป้าหมายและมาตราการพลังงาน ได้แก่ น้ำ ไฟฟ้า กระดาษ น้ำมันเชื้อเพลิงและอื่นๆ

การรณรงค์สื่อสารด้าน เป้าหมายและการจัดการของเสีย

การรณรงค์สื่อสารด้าน ผลจากการใช้ทรัพยากร พลังงานและของเสีย

การรณรงค์สื่อสารด้าน สินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

การรณรงค์สื่อสารด้าน ก๊าชเรือนกระจก

การรณรงค์สื่อสารด้าน ทีมงานด้านสิ่งแวดล้อมและอำนาจหน้าที่

การรณรงค์สื่อสารด้าน ความสะอาดและความเป็นระเบียบ (5ส.)

2.2.3 ร้อยละความเข้าใจนโยบายสิ่งแวดล้อมและการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว (สุ่มอย่างน้อย 4 คน)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

2.2.4 มีช่องทางรับข้อเสนอแนะ และนำข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะมาปรับปรุงแก้ไข มีแนวทางดังนีั

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

หมวดที่ 2 การสื่อสารและสร้างจิตสำนึก