หน้าหลัก / สำนักงานสีเขียว / หมวดที่ 4 : การจัดการของเสีย

หน้าหลัก หมวด 1 หมวด 2 หมวด 3 หมวด 4 หมวด 5 หมวด 6

หมวดที่ 4 : การจัดการของเสีย


4.1 การจัดการของเสีย

4.1.1 มีการดำเนินงานตามแนวทางการคัดแยก รวบรวม และกำจัดขยะอย่างเหมาะสม มีแนวทางการดำเนินงาน ดังนี้ 

มาตรการลดการเกิดขยะตามหลัก 3R

การกำจัดของเสีย

4.1.2 การนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ หรือนำกลับมาใช้ใหม่ ส่งผลให้ขยะที่จะส่งไปกำจัดมีปริมาณน้อยลง

เส้นทางการจัดการขยะ

บันทึกปริมาณขยะ

 

4.2 การจัดการน้ำเสีย

4.2.1 การจัดการน้ำเสียของสำนักงาน และคุณภาพน้ำทิ้งจะต้องอยู่ในมาตรฐานกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยมีแนวทาง และการดูแลอุปกรณ์บำบัดน้ำเสีย ดังนี้

การกำจัดน้ำเสีย

4.2.2 การดูแลอุปกรณ์บำบัดน้ำเสีย โดยมีแนวทางดังนี้

บันทึกการตักคราบน้ำมันและไขมัน

หมวดที่ 4 การจัดการของเสีย