คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
สายตรงคณบดี
ข้อมูลร้องเรียนของท่านจะเก็บเป็นความลับและไม่ถูกเปิดเผย และข้อมูลของท่านจะถูกส่งไปยัง E-mail ของคณบดีเพื่อดำเนินการต่อไป
หมายเหตุ
1. แบบสอบถามการชี้แจง (สายด่วนคณบดี) ส่งตรงถึงคณบดีเท่านั้น
2. นิสิตและอาจารย์สามารถชี้แจ้งข้อมูลด้วยความสุภาพและไม่ใช้คำหยาบคาย
3. การชี้แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับ การเรียนการสอนของหลักสูตร กิจกรรมเสริมหลักสูตร สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ อาคารสถานที่ อาคารห้องเรียน ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาตร์และอาคารปฏิบัติการ 12 หลังเท่านั้น
4. ผศ.ดร. อัมเรศ เทพมา คือคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์