คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
  1. หน้าแรก
  2. กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

ทางคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์นั้นได้มีกฏหมาย

กฏระเบียบอ้างอิงจากส่วนงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยดังต่อไปนี้

- พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย

- คำอธิบายสาระสำคัญของพรบ. มหาวิทยาลัยพะเยา

- ข้อบังคับมหาวิทยาลัย

- ระเบียบมหาวิทยาลัย

- คำสั่งมหาวิทยาลัย

- ประกาศมหาวิทยาลัย