คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ เข้าร่วมโครงการอบรมซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัยในสำนักงาน

1 ก.ค. 2564

        วันที่ 1 กรกฏาคม 2564 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ได้เข้าร่วมการซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัยในสำนักงาน โดยรองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์ ดร.ชัชวาล วงค์ชัย เป็นประธานเปิดการอบรม ซึ่งจัดโดยงานสิ่งแวดล้อม กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยพะเยา ณ ห้อง ICT1107 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ซึ่งกิจกรรมในช่วงเช้าจะเป็นการบรรยาย “การเตรียมพร้อมต่อสภาวะฉุกเฉินและการอบรมฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ” ณ ห้อง ICT1107 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และในช่วงบ่ายจะเป็น “การฝึกซ้อมปฏิบัติการดับเพลิงและอพยพหนีไฟในสถานการณ์จำลองเสมือนจริง”  ณ บริเวณ ลานจอดรถ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

โดยได้รับเกียรติจากพันจ่าอากาศเอกนพดล ดวงแก้ว ตำแหน่ง นักป้องกันสาธารณภัยชำนาญงาน และ นายวสันต์ แสนจิตต์ นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้และฝึกซ้อมการดับเพลิงและอพยพหนีไฟ

ผู้เยี่ยมชม: 1153 ครั้ง

หมวดหมู่: ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพ: