คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

รับสมัครนิสิตที่สนใจทุนการศึกษามหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2564

8 ก.ค. 2564

หากนิสิตชั้นปีที่ 1-2 (รหัส 63-64) ที่สนใจทุนการศึกษามหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2564

โดยมีคุณสมบัติเบื้องต้นดังต่อไปนี้

1.1 บิดา หรือ มารดา หรือผู้มีอุปการะคุณ ต้องมีรายได้ไม่เกิน 360,000 บาท/ปี

1.2 ต้องไม่เป็นผู้ที่ขอรับทุนปัจจุบัน

1.3 ไม่เป็นที่ผู้ที่ต้องโทษทางวินัย หรือ ถูกตัดคะแนนความประพฤติ ตั้งแต่ 50 คะแนนขึ้นไป

1.4 ให้ข้อมูลที่ถูกต้องตามความเป็นจริง

 

รายละเอียดทุนการศึกษา : http://www.dsq.up.ac.th/v1/readNews.php?ID=698

สามารถสมัครทุนได้ที่: http://www.dsq.up.ac.th/scholarships/

ตั้งแต่วันที่ 4 - 16 กรกฏาคม 2564 นี้ครับ

ข่าวประชาสัมพันธ์จากทาง: กองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ มหาวิทยาลัยพะเยา

ผู้เยี่ยมชม: 2119 ครั้ง

หมวดหมู่: ทุนการศึกษา

ภาพ: