คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

ประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับปริญญาตรี โครงการรับตรงมหาวิทยาลัยพะเยา (โควตาครูแนะแนว) ประจําปีการศึกษา 2565

25 ต.ค. 2564

ด้วยมหาวิทยาลัยพะเยา จะดําเนินการรับสมัครนักเรียนเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษา ในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับปริญญาตรี โครงการรับตรงมหาวิทยาลัยพะเยา (โควตาครูแนะแนว) ประจําปีการศึกษา 2565 ให้แก่นักเรียนที่กําลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หลักสูตร ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายสามัญ

 

วัตถุประสงค์ 

    1. เพื่อเป็นการเปิดโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียน ให้ได้รับการศึกษาในระดับอุดมศึกษาในหลักสูตร/สาขาวิชาที่ประสงค์จะศึกษา

    2. เพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายรัฐบาลในการแก้ปัญหาสังคมและปัญหาเศรษฐกิจ

 

กลุ่มบุคคลและสถานศึกษา 
          1. กลุ่มบุคคลที่มีสิทธิ์สมัคร คือ นักเรียนผู้มีคุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด ได้แก่ นักเรียนที่กําลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายสามัญ  หรือผู้ที่กําลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

           2. สถานศึกษา ได้แก่ โรงเรียนหรือสถานศึกษาที่เปิดสอนหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริม การศึกษาเอกชน สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น หรือสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

           3. เป็นนักเรียนที่มีทัศนคติที่ดีและมีความมุ่งมั่นในการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยพะเยา

 

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร

   1. มีสัญชาติไทย หรือเป็นผู้อยู่ในประเทศไทยโดยถูกต้องตามกฎหมาย  

   2.เป็นนักเรียนที่กําลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายสามัญ ของโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณ ะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น หรือสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

   3.ต้องเป็นผู้ปราศจากโรคเหล่านี้ คือ โรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะ ปรากฏอาการน่ารังเกียจ โรคติดสารเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรง และโรคพิษสุราเรื้อรัง

   4. ไม่เป็นผู้ที่มีปัญหาทางจิตเวชขั้นรุนแรง ได้แก่ โรคจิต (Psychosis) โรคประสาทรุนแรง (Severe Neurosis) หรือ โรคบุคลิกภาพแปรปรวน โดยเฉพาะ Antisocial Personality หรือ Borderline Personality รวมถึงปัญหาจิตเวชอื่น ๆ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

   5. ไม่เป็นผู้ที่มีโรคติดต่อ หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา เช่น โรคลมชัก โรคหัวใจระดับรุนแรง โรคความดันโลหิตสูงรุนแรง โรคภาวะไตวายเรื้อรัง 

   6. ไม่เคยต้องโทษตามคําพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่ในกรณีความผิด อันกระทําโดยประมาท หรือความผิดอันเป็นลหุโทษ

   7. เมื่อสําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายต้องมีผลการเรียนไม่ต่ํากว่าเกณฑ์ ตามประกาศที่มหาวิทยาลัยกําหนดไว้ในแต่ละหลักสูตร/สาขาวิชา

   8. ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม และสาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน ต้องมีผลการสอบวัดความถนัดทางด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์ (PAT4) ในวันเปิดภาคการศึกษา ส่งให้คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ 

   9. ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา (ครู) ต้องมีผลการสอบวัดความถนัด ทางวิชาชีพครู (PAT5) ขั้นต่ํา 30% ในวันรายงานตัวขึ้นทะเบียนนิสิต หรือผ่านการทดสอบวัดความรู้ทางวิชาชีพครูของวิทยาลัยการศึกษาไม่ต่ํากว่า 30%

 

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร

4.12 หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม และสาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน

1) ไม่เป็นผู้ที่มีความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา เช่น มือ แขน ขา เป็นต้น 
2) ไม่เป็นผู้ที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ได้แก่ ตาบอดสี 
3) ไม่เป็นผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ได้แก่ หูหนวก หรือเป็นใบ้ 

 

หลักสูตร/สาขาวิชา และจํานวนรับ 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ได้เปิดรับดังนี้

รหัสสาขาวิชา สาขาวิชา จำนวน GPA 6 ภาคเรียน แผนการเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
0154

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ 

40 1.50 ทุกแผนการเรียน
0155

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม

20 2.75 ทุกแผนการเรียน
0156

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน

20 2.75 ทุกแผนการเรียน
0157

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีและนาฏศิลป์ (แขนงดนตรี) 

15 2.00 ทุกแผนการเรียน
0158

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีและนาฏศิลป์ (แขนงนาฏศิลป์)

15 2.00 ทุกแผนการเรียน

 

การรับสมัครเข้าศึกษา    
1) นักเรียนสมัครเข้าศึกษา ผ่านเว็บไซต์ www.admission.up.ac.th ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน–  20 ธันวาคม 2564 พร้อมทั้งส่งใบสมัครเข้าศึกษาที่ครูแนะแนวของโรงเรียน 

หมายเหตุ: 1. นักเรียนมีสิทธิ์เลือกเข้าศึกษาในหลักสูตร/สาขาวิชา ได้เพียง 1 อันดับ  
                2. นักเรียนสามารถแก้ไขข้อมูลการเลือกหลักสูตร/สาขาวิชา ในระบบรับสมัคร ด้วยตนเองได้ไม่เกิน 3 ครั้ง 
               

2 ) นักเรียนลงทะเบียนใช้งานระบบ TCAS ผ่านเว็บไซต์ student.mytcas.com ในวันที่ 9 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป

3) ครูแนะแนว หรือผู้รับผิดชอบพิจารณาคัดเลือกนักเรียน และบันทึกข้อมูลผู้ผ่าน การคัดเลือกในระบบสําหรับครูแนะแนว ผ่านเว็บไซต์ www.admission.up.ac.th ระหว่างวันที่ 21 ธันวาคม 2564-5 มกราคม 2565 (หมายเหตุ:  Username และ Password สําหรับใช้งานระบบการสมัคร มหาวิทยาลัยจะกําหนด ให้แก่โรงเรียน)

4) ครูแนะแนว หรือผู้รับผิดชอบตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ระหว่างวันที่ 6-7 มกราคม 2565 ผ่านเว็บไซต์ www.admission.up.ac.th

 

เกณฑ์การคัดเลือกและการตัดสิน

1) ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติตามที่ระบุไว้ในประกาศนี้

2) พิจารณาตัดสินผลการคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (GPAX) 5 ภาคเรียน 

หมายเหตุ:

1. มหาวิทยาลัยจะใช้ข้อมูลคะแนนผลการเรียนเฉลี่ยสะสมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (GPAX) 5 ภาคเรียนของนักเรียน จากระบบ TCAS ในการพิจารณาตัดสินผลการคัดเลือก 
2. กรณีหลักสูตร/สาขาวิชาที่มีผู้สมัครมากกว่าจํานวนรับ มหาวิทยาลัยจะเรียงลําดับ ผลการเรียนจากมากไปหาน้อย ทั้งนี้ การตัดสินผลการสอบคัดเลือกของมหาวิทยาลัยให้ถือเป็นที่สิ้นสุด 

 

วันตรวจร่างกาย ณ ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา หรือโรงพยาบาล ของรัฐ/เอกชน ตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยกําหนด ผ่านเว็บไซต์ www.admission.up.ac.th

เฉพาะคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ และคณะสาธารณสุขศาสตร์ ส่งผลการตรวจสุขภาพตามแบบฟอร์มใบรับรองแพทย์ที่มหาวิทยาลัยกําหนด ผ่านเว็บไซต์ www.reg.up.ac.th ในวันรายงานตัวขึ้นทะเบียนนิสิตใหม่ ทั้งนี้ หากผลการตรวจสุขภาพของผู้ผ่านการคัดเลือกไม่เป็นไปตามคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัครตามประกาศรับสมัครเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยพะเยา จะถือว่า ผลการการคัดเลือกเข้าศึกษาในครั้งนี้เป็นโมฆะ

 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ผ่านเว็บไซต์  www.admission.up.ac.th

14 มกราคม 2565

วันยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบ TCAS ผ่านเว็บไซต์ student.mytcas.com 

7 -  8 กุมพาพันธ์ 2565

วันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ผ่านเว็บไซต์  www.admission.up.ac.th 

11 กุมพาพันธ์ 2565

วันชําระค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา (ค่าธรรมเนียมการศึกษา) 

20 กุมภาพันธ์ 2565 – 5 มีนาคม 2565 

วันเลือกหอพักผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต/ชําระค่าธรรมเนียมหอพัก 

จะแจ้งให้ทราบภายหลัง

วันรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต และส่งเอกสารแสดงคุณวุฒิ (สําเร็จการศึกษาจริง)  พร้อมทั้งรายงานตัวเข้าหอพัก

จะแจ้งให้ทราบภายหลัง

วันเข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมด้านวิชาการและทักษะการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยของนิสิตชั้นปีที่ 1 

จะแจ้งให้ทราบภายหลัง

วันเปิดภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2565

จะแจ้งให้ทราบภายหลัง

 

รายละเอียด : รายละเอียด

สามารถอ่านรายละเอียดเกี่ยวกับการเปิดรับสมัครเพิ่มเติมได้ที่: https://admission.up.ac.th/63/bachelor_Main.aspx

ผู้เยี่ยมชม: 2199 ครั้ง

หมวดหมู่: สมัครเรียน

ภาพ: