คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) สู่การเชื่อมโยงการจัดทำโครงร่างองค์กร

12 มิ.ย. 2565

วันที่ 6-7 มิถุนายน พ.ศ. 2565 รองศาสตราจารย์จันทนี เพชรานนท์ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศราวุธ จันทรขำ

เป็นวิทยากรในกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)

 

 

สู่การเชื่อมโยงการจัดทำโครงร่างองค์กรของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ณ ห้อง SAFA Mutipurpose Room 1-1 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์

 

 

โดยมี รองคณบดี ประธานหลักสูตร คณาจารย์ หัวหน้างาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย

เพื่อให้บุคลากรคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลกรรมศาสตร์ทั้งหมดมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ ตามเกณฑ์มาตรฐานสากล EdPEx

ผู้เยี่ยมชม: 446 ครั้ง

หมวดหมู่: ด้านบริหาร

ภาพ: