คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

[TCAS รอบที่ 1] รวมประกาศการรับสมัครนักเรียนเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในสาขาของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ระดับปริญญาตรี ปี 2566

2 พ.ย. 2565

สำหรับน้องๆ คนไหนที่สนใจเข้าเรียนในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์นั้น ทางพี่ๆ มีข้อมูลสรุปการรับประกาศ TCAS66 มาให้แนะนำกัน ซึ่งแต่ละโครงการโควต้าต่างๆ จะมีเกณฑ์การรับสมัครที่แตกต่างกัน อยากให้เข้าไปอ่านรายละเอียดแต่ละโครงการก่อนจะสมัครเรียนครับ TCAS รอบที่ 1 จะมีการเปิดรับสมัครดังนี้

 

TCAS รอบที่ 1

ประกาศการรับสมัครฯ โครงการรับตรงมหาวิทยาลัยพะเยา (โควตาครูแนะแนว) ประจำปีการศึกษา 2566

สำหรับโควต้าครูแนะแนวนั้นจะเปิดรับดังนี้

รหัส

สาขาวิชา

คณะ / หลักสูตร / สาขาวิชา จำนวนที่รับ GPA 5 ภาคเรียนขั้นต่ำ แผนการเรียน
0160 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี และนาฏศิลป์ (แขนงดนตรี) 15 2.00 ทุกแผนการเรียน
0161 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี และนาฏศิลป์ (แขนงนาฏศิลป์) 15 2.00 ทุกแผนการเรียน
0162 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ 50 1.50 ทุกแผนการเรียน
0163 หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม 40 2.75 ทุกแผนการเรียน
0164 หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน 20 2.75 ทุกแผนการเรียน

 

TCAS รอบที่ 1

ประกาศการรับสมัครฯ โครงการรับตรงมหาวิทยาลัยพะเยา (โควตานักเรียนเรียนดี) ประจำปีการศึกษา 2566 

เปิดรับสมัครตั้งแต่ 21 พฤศจิกายน 2565 (เป็นต้นไป)

สำหรับโควต้านักเรียนเรียนดีนั้นจะเปิดรับและมีเกณฑ์ดังนี้

รหัส

สาขาวิชา

คณะ / หลักสูตร / สาขาวิชา จำนวนที่รับ เกณฑ์ในการคัดเลือก
GPA 5 ภาคเรียนขั้นต่ำ แผนการเรียน องค์ประกอบในการคัดเลือก
0364 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี และนาฏศิลป์ (แขนงดนตรี) 10 2.25 ทุกแผนการเรียน

GPAX 5 ภาคเรียน = 20%

TGAT = 80%

0365 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี และนาฏศิลป์ (แขนงนาฏศิลป์) 10 2.25 ทุกแผนการเรียน

GPAX 5 ภาคเรียน = 20%

TGAT = 80%

0366 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ 35 2.00 ทุกแผนการเรียน

GPAX 5 ภาคเรียน = 20%

TGAT = 80%

0367 หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม 30 3.00 ทุกแผนการเรียน

GPAX 5 ภาคเรียน = 20%

TGAT = 80%

0368 หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน 15 3.00 ทุกแผนการเรียน

GPAX 5 ภาคเรียน = 20%

TGAT = 80%

 

TCAS รอบที่ 1

ประกาศการรับสมัครฯ โครงการรับตรงมหาวิทยาลัยพะเยา (โควตารับนักศึกษาอาชีวศึกษาสู่มหาวิทยาลัยพะเยา) ประจำปีการศึกษา 2566

เปิดรับสมัครตั้งแต่ 21 พฤศจิกายน 2565 (เป็นต้นไป)

สำหรับโควตารับนักศึกษาอาชีวศึกษาสู่มหาวิทยาลัยพะเยานั้นจะเปิดรับดังนี้

รหัส

สาขาวิชา

คณะ / หลักสูตร / สาขาวิชา จำนวนที่รับ GPA 5 ภาคเรียน (ขั้นต่ำ) แผนการเรียน
0534 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี และนาฏศิลป์ (แขนงดนตรี) 5 2.00 ทุกสาขาวิชา
0535 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี และนาฏศิลป์ (แขนงนาฏศิลป์) 5 2.00 ทุกสาขาวิชา
0536 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ 5 2.00 ทุกสาขาวิชา
0537 หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม 5 2.50

สาขาวิชาสถาปัตยกรรม,

สาขาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม

และสาขาวิชาก่อสร้าง

0538 หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน 5 2.50

สาขาวิชาศิลปกรรม,

สาขาวิชาออกแบบ,

สาขาวิชาเครื่องเรือน,

สาขาวิชาตกแต่งภายใน,

สาขาวิชาก่อสร้าง

และสาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม

 

TCAS รอบที่ 1

ประกาศการรับสมัครฯ โครงการรับตรงมหาวิทยาลัยพะเยา (โควตารับนักเรียนโครงการ วมว.) ประจำปีการศึกษา 2566

เปิดรับสมัครตั้งแต่ 21 พฤศจิกายน 2565 (เป็นต้นไป)

สำหรับโควตารับนักเรียนโครงการ วมว. สู่มหาวิทยาลัยพะเยานั้นจะเปิดรับดังนี้

รหัส

สาขาวิชา

คณะ / หลักสูตร / สาขาวิชา จำนวนที่รับ
0637 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี และนาฏศิลป์ (แขนงดนตรี) 5
0638 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี และนาฏศิลป์ (แขนงนาฏศิลป์) 5
0639 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ 5
0640 หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม 5
0641 หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน 5

 

TCAS รอบที่ 1

ประกาศการรับสมัครฯ โครงการรับตรงมหาวิทยาลัยพะเยา (โควตาเด็กดีมีที่เรียน) ประจำปีการศึกษา 2566

สำหรับโควตาเด็กดีมีที่เรียน สู่มหาวิทยาลัยพะเยานั้นจะเปิดรับดังนี้

รหัส

สาขาวิชา

คณะ / หลักสูตร / สาขาวิชา จำนวนที่รับ

GPA

5 ภาคเรียน

(ขั้นต่ำ)

แผนการเรียน
0721 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี และนาฏศิลป์ (แขนงดนตรี) 5 2.00 ทุกแผนการเรียน
0722 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี และนาฏศิลป์ (แขนงนาฏศิลป์) 5 2.00 ทุกแผนการเรียน

 

 

ทั้งนี้สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: https://admission.up.ac.th/63/bachelor_Main.aspx

หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสมัครรับเข้าสามารถติดต่อสอบถามได้ที่เพจ https://www.facebook.com/UPADMISSION

ผู้เยี่ยมชม: 1490 ครั้ง

หมวดหมู่: สมัครเรียน

ภาพ: