คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

อาจารย์และนิสิตจากสถาปัตยกรรมภายใน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ร่วมหารือแลกเปลี่ยนและลงพื้นที่บริเวณอาคารส่งเสริมสุขภาพเทศบาลเมืองน่าน

30 พ.ย. 2565

เมื่อ 23 พฤศจิกายน 2565 อาจารย์และนิสิตจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นำคณะโดย ผ.ศ.นิลุบล ปุระพรหม ประธานหลักสูตรสถาปัตยกรรมภายในฯ ร่วมหารือแลกเปลี่ยนและลงพื้นที่บริเวณอาคารส่งเสริมสุขภาพเทศบาลเมืองน่าน ภายในสำนักงานเทศบาลเมืองน่าน ที่เปิดให้บริการประชาชนมากว่า 10 ปี โดย นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน พร้อมด้วย นายณกรณ์ ศิริรัตน์พิริยะ รองนายกเทศมนตรีเมืองน่าน ให้การต้อนรับ พร้อมด้วย แพทย์หญิงวาลิกา รัตนจันทร์ รองผู้อำนวยการด้านภารกิจปฐมภูมิ, นายแพทย์ วรพงษ์ สุจริตพงศ์พันธ์ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ ผู้แทนจากศูนย์ออกแบบสภาพแวดล้อมเพื่อทุกคน Universal Design Center (UDC), 
 
 
ทั้งนี้เพื่อร่วมสำรวจ ออกแบบ พื้นที่ดังกล่าวที่มีสภาพชำรุด มาปรับปรุงให้เป็นศูนย์ดูแลสุขภาพผู้สูงอายุแบบครบวงจร โดยใช้งบประมาณจากเงินรางวัล อปท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ปี พ.ศ. 2565 ของเทศบาลเมืองน่าน สอดรับกับโครงการพัฒนาระบบสุขภาพเมืองที่เป็นมิตรกับผู้อายุ (Age Friendly City) เพื่อรองรับการเป็นสังคมผู้สูงอายุระดับสุดยอดของเทศบาลเมืองน่าน ที่ปัจจุบันพบว่า อยู่ที่ ร้อยละ 29.48 เทศบาลเมืองน่านจึงได้ร่วมกับโรงพยาบาลน่านและ ทีมจาก UDC ภาคเหนือ ม.พะเยา วางแผน ออกแบบปรับปรุงและก่อสร้างพื้นที่ดังกล่าว ให้เป็นสถานที่สำหรับ การเป็นศูนย์เรียนรู้ให้กับประชากรที่มีอายุย่างเข้าสู่ผู้สูงอายุ ( อายุ 57-59 ปี) เพื่อเตรียมความพร้อมทั้งทางดานร่างกายและจิตใจ การคัดกรองและส่งเสริมสุขภาพกลุ่มผู้สูงอายุสุขภาพดี กลุ่มผู้สูงอายุที่มีปัญหาด้านสุขภาพ ที่จำเป็นต้องได้รับการดูแลฟื้นฟู กลุ่ม อสม. กลุ่ม Care Giver (CG) ในระบบ Long Term Care ตลอดจนเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้เมื่อมุ่งสู่ “สังคมผู้สูงอายุคุณภาพ” อย่างครบวงจร ต่อไป
 
 
 
 
 

ผู้เยี่ยมชม: 444 ครั้ง

หมวดหมู่: ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพ: