คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

Active Learning สร้างสรรค์ใบไม้บนผืนผ้า กิจกรรมฐานที่ 19 การพิมพ์ผ้า Eco-Print ใบไม้ ผ่านกระบวนการโครมาโทกราฟี (Chromatography) : 13th SciUS Forum ณ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับ @ใบไม้ ลายลักษณ์

10 พ.ค. 2566

เมื่อวันที่ 05 พฤษภาคม 2566 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรม มหาวิทยาลัยพะเยา จัด กิจกรรม Active Learning สร้างสรรค์ใบไม้บนผืนผ้า กิจกรรมฐานที่ 19 การพิมพ์ผ้า Eco-Print ใบไม้ ผ่านกระบวนการโครมาโทกราฟี (Chromatography) : 13th SciUS Forum ณ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับ @ใบไม้ ลายลักษณ์ (กัญญ์ชพร มะโนใจ)

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.พาสิทธิ์ หล่อธีรพงศ์ รองปลัดกระทรวง อว. เยี่ยมชมฐานการเรียนรู้ และ รองศาสตราจารย์ จันทนี เพชรานนท์ คณบดี เกียรติศักดิ์ ใสสอาด รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานิสิต อาจารย์ปรียชนก เกษุวรรณ รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ร่วมจัดกิจกรรมต้อนรับนักเรียนในโครงการ วมว. ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์หลักสูตรในคณะและร่วมมือกับโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา

 

แท็กที่เกี่ยวข้อง
SDG4SDG9

ผู้เยี่ยมชม: 363 ครั้ง

หมวดหมู่: ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพ: