คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
Home
Curriculum
About
News
Contact

SAFA จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ประจำปี 2566

10 พ.ค. 2566

เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2566 ณ ห้อง SAFA Mutipurpose Room 1-2 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการพัฒนาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ประจำปี 2566 โดยมี รองศาสตราจารย์ จันทนี เพชรานนท์ คณบดี เป็นประธาน พร้อมด้วยบุคลากรทุกท่าน ในการพูดคุยปรึกษาหารือแนวทางที่ทางคณะจะพัฒนาและปรับปรุงรูปแบบและแผนยุทธศาสตร์ของคณะเพื่อให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย และสนับสนุนการขับเคลื่อนพันธกิจทั้ง 5 ด้านของมหาวิทยาลัย ให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ “มหาวิทยาลัยสร้างปัญญา เพื่อนวัตกรรมชุมชน สู่สากล” พร้อมแลกเปลี่ยนข้อมูลในการจัดทำหลักสูตรให้ตรงกับเกณฑ์การพัฒนาหลักสูตรและแนวทางการจัดทำ Edpex 300 ของหน่วยงาน

แท็กที่เกี่ยวข้อง
SDG17


ผู้เยี่ยมชม: 124 ครั้ง

หมวดหมู่: ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพ: