คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

แนวทางและประสบการณ์การวิจัยด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์

17 ม.ค. 2567

       เมื่อวันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2567 เวลา 09.00-12.00 น. ณ อาคารปฏิบัติการคณะสถาปัตย์ฯ นิสิตสาขาหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการสถาปัตยกรรมสร้างสรรค์ และ นิสิตหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม และสาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน ได้เข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษเรื่อง “แนวทางและประสบการณ์การวิจัยด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์" โดย ผศ.ดร.วรภัทร์ อิงคโรจน์ฤทธิ์ อาจารย์ประจำภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นวิทยากร ซึ่งการบรรยายพิเศษนี้เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนรายวิชา 190711 ระเบียบวิธีวิจัยทางสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ (Architectural and Arts Research Methodology) หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการสถาปัตยกรรมสร้างสรรค์ (หลักสูตรสหวิทยาการ) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

 

SDG11SDG17SDG4

ผู้เยี่ยมชม: 205 ครั้ง

หมวดหมู่: ด้านการผลิตบัณฑิต

ภาพ: กมลวิชญ์ พรหมเผ่า และสาขาวิชาสถาปัตยกรรม