คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

นิสิตสาขาศิลปะและการออกแบบ ติด 1 ใน 5 ทีม ผลงานออกแบบ Super Brand Board เพื่อนำไปต่อยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์ จากศูนย์วิจัยและพัฒนาวัสดุอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

7 ก.พ. 2567

 

            ศูนย์วิจัยและพัฒนาวัสดุอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม มีการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ “การสร้างผู้ประกอบการและต้นแบบผลิตภัณฑ์ฐานนวัตกรรม (Pathfinder) ระหว่างวันที่ 24-31 มกราคม 2567 ณ โรงแรมเอเชีย ลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยมีการร่วมมือของคณาจารย์ และนิสิต จำนวน 50 คน 17 ทีม จาก 6 มหาวิทยาลัย ได้แก่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง,  มหาวิทยาลัยพะเยา , มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่, มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ในการนี้ ทางคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้มอบหมายให้

ผศ.อารยา รวมสำราญ ,อาจารย์ อธิพงศ์ สัทธรรมนุวงศ์ ,ผศ.วรินทร์  รวมสำราญ
นำนิสิต สาขาศิลปะและการออกแบบ เพื่อเข้าร่วมโครงการ จำนวน 6 คน ได้แก่
น.ส. สุกัญญา  ม่วงทอง  , นายอภิวัฒน์ ถาปัน   , นส.ณัฐธิดาภรณ์ เติมบุญ ,นส.อรชนก บุญประสิทธิ์ , นส.รัมภ์รดา ไชยมงคล  ,นส.พลอยพรรณราย ทิตาวงศ์      

         จากผลการคัดเลือก ผลงานทั้ง 17 ทีม เพื่อผ่านเข้ารอบ 5 ทีม และ ผลงานจากทีมคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ติด 1 ใน 5 ทีม ที่ถูกคัดเลือก เพื่อสร้างและสนับสนุนผู้ประกอบการฐานนวัตกรรมให้มีโอกาสเข้าถึงองค์ความรู้ ด้านเทคโนโลยีและพัฒนาทักษะการดำเนินธุรกิจให้สามารถต่อยอดการเริ่มต้นธุรกิจหรือพัฒนาผลิตภัณฑ์สู่เชิงพาณิชย์ได้ ในโอกาสต่อไป

 

ผู้เยี่ยมชม: 116 ครั้ง

หมวดหมู่: ภาพกิจกรรม

ภาพ: ผศ. อารยา รวมสำราญ