ทีมผู้บริหารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ได้เข้าร่วมโครงการยกระดับพัฒนาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ 2564

หน้าหลัก / ข่าวทั้งหมด / ด้านบริหาร / รายละเอียด

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 ทีมผู้บริหารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ประกอบด้วย อาจารย์ พันธพัฒน์ บุญมา รองคณบดีฝ่ายบริหาร และอาจารย์ เกียรติศักดิ์ ใสสะอาด รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานิสิต ได้เข้าร่วมโครงการยกระดับพัฒนาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ 2564 ซึ่งจัดโดยวิทยาเขตเชียงราย โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ อังคณา ปานเทือก ผู้ช่วยอธิการบดีบรรยายในหัวข้อ “แนวทางการดำเนินงานเพื่อเพิ่มผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ให้ได้ระดับคะแนนที่สูงขึ้น”

SHARE FACEBOOK SHARE TWITTER SHARE LINE

ผู้เยี่ยมชม: 164 ครั้ง

โพสต์โดย: ทีมประชาสัมพันธ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มพ.

อับเดตเมื่อ: 15 เม.ย. 2564 - 14:03 น.