คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต ได้ส่งผลงานวิทยานิพนธ์เข้าร่วมโครงการประกวดแบบวิทยานิพนธ์ทางสถาปัตยกรรม ประจำปี 2567

11 เม.ย. 2567

 

                นิสิตชั้นปีที่ 5 หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ส่งผลงานวิทยานิพนธ์เข้าร่วมโครงการประกวดแบบวิทยานิพนธ์ทางสถาปัตยกรรม ประจำปี 2567 (Outstanding Architectural Thesis Award 2024) จำนวน 2 ผลงาน จัดโดย มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับ มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และมหาวิทยาลัยรังสิต เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2567 ที่ผ่านมา ณ ห้อง Slope ชั้น 3 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่ง ผศ.อัศนัย เล่งอี้ อาจารย์ประจำหลักสูตร ได้เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการของโครงการจากมหาวิทยาลัยพะเยา

โครงการวิทยานิพนธ์ที่ส่งเข้าร่วมประกวดแบบมีดังนี้


1. โรงเรียนแก่นปัญญานุกูล จังหวัดขอนแก่น
(Kaen Panyanukun School, Khon Kaen)
โดย นางสาวธนาภา มิตรเจริญ
ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ทางสถาปัตยกรรมดีเด่น ประจำปี 2567

2. ศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตตลาดวัฒนธรรมริมคลองชุมชนพระโขนง กรุงเทพมหานคร
(Phra Khanong Khlong Community Learning Center, Bangkok)
โดย นายธีรพงศ์ เบ็ญพาด

 

ผู้เยี่ยมชม: 137 ครั้ง

หมวดหมู่: ภาพกิจกรรม

ภาพ: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยนเรศวร