คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

[TCAS64 : Direct Admission] ประกาศรับสมัครโครงการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาสู่มหาวิทยาลัยพะเยา 2564

3 มิ.ย. 2564

 

ด้วยมหาวิทยาลัยพะเยาจะดําเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยาระดับปริญญาตรี

โครงการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาสู่มหาวิทยาลัยพะเยา ประจําปีการศึกษา 2564 ให้แก่บุคคลที่สําเร็จการศึกษาในโรงเรียนหรือสถานศึกษาทั่วประเทศ

ซึ่งทางคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ได้เปิดรับสมัครสาขาวิชาดังต่อไปนี้

รหัสสาขาวิชา สาขาวิชา จำนวน GPA 6 ภาคเรียน แผนการเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย รับสมัครผู้ที่จบจากอาชีวะ
3332 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ 10 2.00 ทุกแผนการเรียน
3333 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีและนาฏศิลป์ 20 ไม่กำหนด ทุกแผนการเรียน

 

เปิดรับสมัคร : 3 - 10 มิถุนายน 2564

วันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและ มีสิทธิ์เข้าศึกษา ในมหาวิทยาลัยพะเยา ผ่านเว็บไซต์ www.admission.up.ac.th : 15 มิถุนายน 2564

วันบันทึกทะเบียนประวัติ และรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต (ออนไลน์) : 16 - 18 มิถุนายน 2564

ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา : 24 - 25 มิถุนายน 2564

เปิดเรียนภาคการศึกษา : 28 มิถุนายน 2564

 

รายละเอียดการสมัคร : คลิก

ผู้เยี่ยมชม: 1239 ครั้ง

หมวดหมู่: สมัครเรียน

ภาพ: