คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
  1. หน้าแรก
  2. คลังข้อมูลผลงานทางวิชาการ
รายการ รายนามร่วม ประเภท ปี
อารยา รวมสำราญ
งานวิจัย 2561
อารยา รวมสำราญ
งานวิจัย 2558
วีรดา บัวบังใบ
งานวิจัย -
ธงไทย วงศ์วิชัย
งานสร้างสรรค์ 2563
ธงไทย วงศ์วิชัย
งานสร้างสรรค์ 2561
ธงไทย วงศ์วิชัย
งานวิจัย 2561
ธงไทย วงศ์วิชัย
งานวิจัย -
ชาญคณิต อาวรณ์
งานวิจัย -
ชาญคณิต อาวรณ์
งานวิจัย -
ชาญคณิต อาวรณ์
งานวิจัย -
ปรียาชนก เกษสุวรรณ
งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 2564
ปรียาชนก เกษสุวรรณ
งานบริการวิชาการ -