คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
  1. หน้าแรก
  2. คลังข้อมูลผลงานทางวิชาการ
รายการ รายนามร่วม ประเภท ปี
ปรียาชนก เกษสุวรรณ
งานสร้างสรรค์ 2561
ปรียาชนก เกษสุวรรณ
จันทนี เพชรานนท์,ปณิธาน ประมูล ,วรินทร์ รวมสำราญ ,อาริสรา นุกูล ,วิริยะ สวัสดิ์จีน,ลิขิต ใจดี,วีรดา บัวบังใบ ,บรรเจิด ศรีมูล , งานวิจัย -
นิลุบล ปุระพรหม
งานวิจัย 2564
นิลุบล ปุระพรหม
วุฒิกานต์ ปุระพรหม, งานวิจัย 2560
เมธิศา ถวิลวงศ์
นิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาสถาปัตยกรรมภายใน ในรายวิชา 184442 การอนุรักษ์สถาปัตยกรรมขั้นพื้นฐาน, งานบริการวิชาการ -
เมธิศา ถวิลวงศ์
งานวิจัย 2564
ภัคธิมา วังยาว
สุธี เมฆบุญส่งลาภ,วรินทร์ รวมสำราญ ,สาวิตรี นุกูล,อาริสรา นุกูล,เกียรติศักดิ์ ใสสะอาด, งานวิจัย -
ภัคธิมา วังยาว
เกียรติศักดิ์ ใสสอาด, งานวิจัย 2559
ภัคธิมา วังยาว
งานวิจัย 2562
อาริสรา นุกูล
อาจารย์และนิสิตจากมหาวิทยาลัยศุภานุวงศ์ และ มหาวิทยาลัยพะเยา, งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 2562
อาริสรา นุกูล
อาจารย์และนิสิตจากมหาวิทยาลัยศุภานุวงศ์ และ มหาวิทยาลัยพะเยา, งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 2562
อัศนัย เล่งอี้
พันธพัฒน์ บุญมา, งานวิจัย 2563