คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
  1. หน้าแรก
  2. คลังข้อมูลผลงานทางวิชาการ
รายการ รายนามร่วม ประเภท ปี
อัศนัย เล่งอี้
อัมเรศ เทพมา, งานวิจัย 2562
อัมเรศ เทพมา
อัศนัย เล่งอี้, งานวิจัย 2562
อัมเรศ เทพมา
เทิดศักดิ์ เตชะกิจขจร, งานวิจัย 2562
อัมเรศ เทพมา
นุชนาฏ ดีเจริญ,รัตนะ ตาแปง ,นิธิศ วนิชบูรณ์,ทวี เสรีวาศ,อัษฎาวุธ พลอยเขียว,นคร คำร้อง,เกียรติศักดิ์ ใสสอาด,เมธิศา ถวิลวงค์, งานวิจัย 2564
อัมเรศ เทพมา
สืบพงศ์ จรรย์สืบศรี,ชินวร ชมภูพันธ์, งานวิจัย 2564
อัมเรศ เทพมา
สืบพงศ์ จรรย์สืบศรี,ชินวร ชมภูพันธ์, งานวิจัย 2563
อัมเรศ เทพมา
สืบพงศ์ จรรย์สืบศรี,ชินวร ชมภูพันธ์, งานวิจัย 2562
อรทัย มหาวรรณ
งานวิจัย -
อรทัย มหาวรรณ
งานวิจัย 2563
สุธี เมฆบุญส่งลาภ
อาริสรา นุกูล,ปรียาชนก เกษสุวรรณ,ทวี เสรีวาศ,สันติ สิริคชพันธุ์,รัตนะ ตาแปง,นิลุบล ปุระพรหม,เกียรติศักดิ์ ใสสอาด,อัษฎาวุธ พลอยเขียว,สุดาพร นิ่มขำ, งานบริการวิชาการ 2562
สุธี เมฆบุญส่งลาภ
อาริสรา นุกูล,ปรียาชนก เกษสุวรรณ,ทวี เสรีวาศ,สันติ สิริคชพันธุ์,รัตนะ ตาแปง,นิลุบล ปุระพรหม,เกียรติศักดิ์ ใสสอาด,อัษฎาวุธ พลอยเขียว,สุดาพร นิ่มขำ, งานบริการวิชาการ 2562
สุธี เมฆบุญส่งลาภ
งานวิจัย 2562