คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
  1. หน้าแรก
  2. คลังข้อมูลผลงานทางวิชาการ
รายการ รายนามร่วม ประเภท ปี
พันธพัฒน์ บุญมา
งานวิจัย -
ปัณณพงศ์ กุลพัฒน์เศรษฐ
งานวิจัย -
ปัณณพงศ์ กุลพัฒน์เศรษฐ
วรินทร์ รวมสำราญ , งานวิจัย 2564
ปณิธาน ประมูล
งานวิจัย -
ปณิธาน ประมูล
งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม -
ปณิธาน ประมูล
งานวิจัย -
ปณิธาน ประมูล
งานวิจัย 2562
ดุจฤดี มรรคประเสริฐ
งานวิจัย 2561
ดุจฤดี มรรคประเสริฐ
ปณิธาน ประมูล,อัศนัย เล่งอี้, งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม -
ดุจฤดี มรรคประเสริฐ
จันทนี เพชรานนท์, งานวิจัย -
ดุจฤดี มรรคประเสริฐ
งานสร้างสรรค์ 2564
ดุจฤดี มรรคประเสริฐ
งานสร้างสรรค์ 2562