คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
  1. หน้าแรก
  2. SDG
  3. SDG17 : ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
SDG17 : ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
ด้านการผลิตบัณฑิต
งานกีฬาสานสัมพันธ์ ARCH 66 (Arch UP sport day 2023)