SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs)

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

กิจกรรม & บทความที่เกี่ยวข้องกับ SDGs.
TAG: SDG
SDG1SDG2SDG3SDG4SDG5SDG6SDG7SDG8SDG9SDG10SDG11SDG12SDG13SDG14SDG15SDG16SDG17
เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้ง 17 เป้าหมายเพื่อให้แน่ใจว่าโลกจะดีขึ้นภายในปี 2573. เป้าหมายเหล่านี้คือการเรียกร้องให้มีการดำเนินการเพื่อยุติความยากจน ปกป้องโลก และทำให้ทุกคนมีความสงบสุขและความมั่งคั่ง. เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนมีแนวทางและเป้าหมายที่ชัดเจนสำหรับทุกประเทศเพื่อให้สอดคล้องกับลำดับความสำคัญในการพัฒนาของตนเอง เราควรจะเลือกทางเลือกที่เหมาะสมในการปรับปรุงชีวิตสำหรับคนรุ่นต่อๆไป.