คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
  1. หน้าแรก
  2. สำนักงานสีเขียว
  3. ข้อมูลการใช้พลังงาน
ข้อมูลการใช้พลังงาน
- ข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้าในปี 2566 (อยู่ในขั้นตอนในการประเมินภายใน)
- ข้อมูลการใช้พลังงานน้ำในปี 2566 (อยู่ในขั้นตอนในการประเมินภายใน)