I-SERVICE

หน้าหลัก / I-SERVICE

UP-SERVICE (สำหรับนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา) หน่วยงานที่ดูแล
ระบบแจ้งซ้อมหอพัก กองกิจการนิสิต
ระบบสมัครขอรับทุนการศึกษา
ระบบติดตามพัสดุ กองกลาง
ระบบจัดการสารสนเทศบัณฑิตศึกษา กองบริการการศึกษา
ระบบบริหารจัดการวิทยานิพนธ์
ระบบบริการการศึกษา
ระบบ BUS TRANSIT คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ระบบบริการประกาศของหาย ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้
ระบบสืบค้นหนังสือภายนอก
ระบบสืบค้นหนังสืออัตโนมัติ
ระบบบริการ BOOks request
ระบบบริการช่องทางตรวจสอบค่าปรับ
UP LMS ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
บริการจัดเก็บไฟล์ออนไลน์ (One Drive)
บริการดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ถูกลิขสิทธิ์

ผู้เยี่ยมชม: 742 ครั้ง

อับเดตเมื่อ: 16 ก.พ. 2565 - 04:01 น.