3.ขอความเห็นชอบเปลี่ยนแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2565

หน้าหลัก / ข้อมูลจัดชื้อจัดจ้าง / ประจำปี 2565 / รายละเอียด