คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
3.ขอความเห็นชอบเปลี่ยนแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2565