ข้อมูลจัดชื้อจัดจ้างประจำปี 2565

หน้าหลัก / ข้อมูลจัดชื้อจัดจ้าง / ประจำปี 2565

รายการแผนการจัดซื้อจัดจ้าง & จัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ
แผนจัดชื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565

2565
2.แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565 ครั้งที่ 2

2565
รายการสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ
รายการรายงานผลปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ
รายการประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ
รายการบันทึกต่อท้ายสัญญา ปีงบประมาณ
รายการประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ
รายการสรุปผลแผนจัดชื้อจัดจ้าง รายเดือน ปีงบประมาณ
1.รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2564

2565