คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
4.รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2565