คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
2.แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบไตรมาสที่ 2 ปี 2565