คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
9. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2565