คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
11. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2565