คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
12. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2565