คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
4.แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบไตรมาสที่ 4 ปี 2565