คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
2.แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565 ครั้งที่ 2