คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
  1. หน้าแรก
  2. ประวัติความเป็นมา
SAFA
ประวัติความเป็นมา
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ เดิมเป็นสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ สังกัดสำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา และต่อมาเมื่อมหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา ได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยพะเยา เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ จึงได้แยกตัวเป็นส่วนงานวิชาการใหม่ในชื่อ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ เมื่อ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2553 เปิดสอนหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณทิต ในสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ซึ่งเป็นการเรียนการสอนแบบ 2 ภาคการศึกษา ณ อาคาร ที่ทำการชั่วคราวคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์อาคารเรียนรวมหลังเก่า (ภูกามยาว) และต่อมาเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2554 ได้ย้ายที่ทำการสำนักงานคณะจากอาคารเรียนรวมหลังเก่า (ภูกามยาว) มาเป็นอาคารหลังปัจจุบัน ซึ่งเดิมได้มีการเปิดหลักสูตร ดังนี้
1. หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต มี 2 สาขาวิชา
1. สาขาศิลปะและการออกแบบ เปิดรับนิสิตในปี 2555
2. สาขาวิชาศิลปะการแสดง เปิดรับนิสิตในปี 2558
2. หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต มี 2 สาขาวิชา
1. สาขาวิชาสถาปัตยกรรม เปิดรับนิสิตในปี 2555
2. สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน เปิดรับนิสิตในปี 2558
3. หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต มี 1 สาขาวิชา
1. สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล เปิดรับนิสิตในปี 2556