ข้อมูลจัดชื้อจัดจ้างประจำปี 2561

หน้าหลัก / ข้อมูลจัดชื้อจัดจ้าง / ประจำปี 2561

รายการรายงานผลปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ
1.รายงานผลปฎิบัตการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 1 - 4

2561
รายการบันทึกต่อท้ายสัญญา ปีงบประมาณ
รายการประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ
รายการสรุปผลแผนจัดชื้อจัดจ้าง รายเดือน ปีงบประมาณ