คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
Home
Curriculum
About
News
Contact
รายการเอกสาร ปีงบประมาณ
1. แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 2562
2.แผนการจัดซื้อจัดจ้างงบเกิน 1 ล้าน ปีงบประมาณ 2562 2562
3.ขออนุมัติแผนการจัดซื้อจัดจ้างเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ 2562 2562
4.ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างครั้งที่ 1 ปี 2562 2562
5.ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างครั้งที่2-ปี-2562 2562
6.ขออนุมัติแผนเพิ่มเติม-ปี-2562-งบประมาณอยู่ในส่วนของกองแผนงาน 2562
7.ขออนุมัติแผนการจัดซื้อจัดจ้างเพิ่มเติม-ครั้งที่-2-ปี-2562 2562
8.ขออนุมัติแผนการจัดซื้อจัดจ้างเพิ่มเติม-ครั้งที่-2-ปี-2562 2562
9.ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง-ปี-2562-ครั้งที่-4 2562
10.ขออนุมัติแผนการจัดซื้อจัดจ้างเพิ่มเติมงบประมาณอยู่ในส่วนของกองแผนงาน-ครั้งที่-2 2562
11.ขออนุมัติแผนการจัดซื้อจัดจ้างเพิ่มเติม-ครั้งที่-3-ปี-2562-มี-3-รายการ 2562