คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
รายการเอกสาร ปีงบประมาณ
1.ขออนุมัติแผนการจัดซื้อจัดจ้าง-ประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.2563 2563
2.ขออนุมัติแผนการจัดซื้อจัดจ้างเพิ่มเติม-ปี-2563 2563
3.ขออนุมัติเพิ่มและเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง-ประจำปีงบ-2563 2563
4.ขออนุมัติแผนการจัดซื้อจัดจ้างเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 3 2563
5.ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง-ประจำปีงบประมาณ-2563-ครั้งที่-4 2563
6.ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง-ประจำปีงบประมาณ-2563-ครั้งที่-5 2563
7.ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง-ประจำปีงบประมาณ-2563-ครั้งที่-6 2563
8.ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง-ประจำปีงบประมาณ-2563-ครั้งที่-7 2563
9.ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง-ประจำปีงบประมาณ-2563-ครั้งที่-8 2563
10.ขออนุมัติแผนการจัดซื้อจัดจ้างเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 9 2563
11.ขออนุมัติแผนการจัดซื้อจัดจ้างเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 10 2563
12.ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 11 2563