คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
Home
Curriculum
About
News
Contact
รายการเอกสาร ปีงบประมาณ
1. แผนจัดชื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 2564
2. ขอความเห็นชอบแผนการจัดซื้อจัดจ้างเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 2564
3.-ขอความเห็นชอบเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง-ครั้งที่-2 2564
4. ขอความเห็นชอบเพิ่มเติมแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครั้งที่ 1ปี 2564 โครงการใหม่-งบประมาณใหม่ 2564
5.ขอความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครั้งที่ 3 2564
6. ขอความเห็นชอบเพิ่มเติมแผนการจัดซื้อจัดจ้างครั้งที่ 2 ปี 2564 2564
7. ขอความเห็นชอบเพิ่มเติมแผนการจัดซื้อจัดจ้างครั้งที่ 3 ปี 2564 2564
8. ขอความเห็นชอบเพิ่มเติมแผนการจัดซื้อจัดจ้างครั้งที่ 4 ปี 2564 2564
9. ขอความเห็นชอบเพิ่มเติมแผนการจัดซื้อจัดจ้างครั้งที่ 5 ปี 2564 2564
10.ขอความเห็นชอบเพิ่มเติมแผนการจัดซื้อจัดจ้างครั้งที่ 6 ปี 2564 2564