หลักสูตรดนตรีและนาฏศิลป์
Bachelor of Fine and Applied Arts Program in Music and Dance
MUSIC

and DANCE

รายละเอียดหลักสูตร
ชื่อหลักสูตร
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีและนาฏศิลป์
Bachelor of Fine and Applied Arts Program in Music and Dance
ชื่อปริญญา
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ดนตรีและนาฏศิลป์)
Bachelor of Fine and Applied Arts (Music and Dance)
ชื่อย่อ
ศป.บ. (ดนตรีและนาฏศิลป์)
B.F.A. (Music and Dance)
ปรัชญาของหลักสูตร
ดนตรีและนาฏศิลป์ ศาสตร์แห่งการอนุรักษ์ ส่งเสริม พัฒนา สร้างคน สร้างงาน สร้างสรรค์สุนทรียะ บูรณาการภูมิปัญญา วิชาการ วิชาชีพสู่สังคม

วัตถุประสงค์
1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม จิตสำนึกสาธารณะในสาขาวิชาชีพทางศิลปะ ปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมทั้งต่อตนเอง เพื่อนร่วมงานและมีความรับผิดชอบต่อสังคม
2. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถทางด้านดนตรีและนาฏศิลป์ ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ และสามารถสร้างสรรค์ผลงานบูรณาการความรู้เป็น ประโยชน์ต่อสังคมและสามารถนำไปประกอบอาชีพและการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
3. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินคุณค่าทางสุนทรียะได้อย่างมีจิตวิญญาณ
4. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่น และมีทักษะในการจัดการทางดนตรีและนาฏศิลป์
4. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่น และมีทักษะในการจัดการทางดนตรีและนาฏศิลป์
5. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถสื่อสารและนำเสนอแนวความคิดที่เป็นรูปธรรม ผ่านผลงานทางดนตรีและนาฏศิลป์ได้
6. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในการสื่อสาร และใช้เทคโนโลยีได้
7. เพื่อผลิตบัณฑิตที่แสดงออกและพัฒนาทักษะทางดนตรีและนาฏศิลป์ พร้อมที่จะสามารถบูรณาการความรู้ของดนตรีและนาฏศิลป์ อนุรักษ์ ส่งเสริม พัฒนา แสวงหาองค์ความรู้ ภูมิปัญญา วิชาการ การวิจัย การสร้างสรรค์ ประยุกต์ให้สอดคล้องกับสังคมและวัฒนธรรมในการสร้างวิชาชีพสู่สังคมได้

รายละเอียดหลักสูตร

จุดเด่นของหลักสูตร
1. ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองตามความถนัดและศักยภาพที่มีอยู่ได้อย่างต่อเนื่อง และนำไปประกอบอาชีพด้วยความชำนาญเฉพาะด้าน
2. ผู้เรียนมีพื้นฐานองค์ความรู้ศาสตร์ทั้งด้านดนตรีสากลและนาฏศิลป์ ที่สามารถบูรณาการและจัดการองค์ความรู้ที่มีอยู่เดิมของตนเองเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมที่ทันสมัย
3. ผู้เรียนมีโอกาสแสวงหาองค์ความรู้จากชุมชนมาบูรณาการศาสตร์ให้เข้ากับสังคมในวิถีใหม่ร่วมกับการใช้เทคโนโลยีทางด้านดนตรีสากลและนาฏศิลป์
แผนการเรียน
ปี 1
แขนงวิชาดนตรี แขนงวิชานาฏศิลป์
ดนตรีและนาฏศิลป์ปริทรรศน์
ทักษะดนตรีขั้นพื้นฐาน
พื้นฐานการเคลื่อนไหวร่างกาย
สุนทรียศาสตร์
ทักษะและการรวมวงดนตรีสากล 1 นาฏศิลป์ไทยพื้นฐาน
ทักษะและการรวมวงดนตรีสากล 2 นาฏศิลป์พื้นเมืองล้านนาขั้นพื้นฐาน
ทฤษฎีดนตรีสากล 1 นาฏศิลป์ร่วมสมัย
Gallery Thumb 1 Gallery Thumb 2 Gallery Thumb 3 Gallery Thumb 4
Gallery Thumb 1 Gallery Thumb 2 Gallery Thumb 3 Gallery Thumb 4
ปี 2
แขนงวิชาดนตรี แขนงวิชานาฏศิลป์
ทักษะและการรวมวงดนตรีสากล 3 รำและระบำมาตรฐาน
การอ่านโน้ตสากลและการฝึกโสตประสาท นาฏศิลป์สมัยใหม่
ทฤษฎีดนตรีสากล 2 องค์ประกอบและเทคนิคทางนาฏศิลป์ไทย
ทักษะและการรวมวงดนตรีสากล 4 นาฏศิลป์พื้นเมืองล้านนา
เทคโนโลยีและการบันทึกเสียงสาหรับดนตรี ศิลปะการพูดเพื่อการสื่อสารทางนาฏศิลป์
ทฤษฎีการประสานเสียง ปฏิบัติการองค์ประกอบและเทคนิคทางนาฏศิลป์ไทย
ประวัติและวรรณกรรมดนตรีสากล ทฤษฎีและการวิจารณ์นาฏศิลป์
Gallery Thumb 3 Gallery Thumb 4 Gallery Thumb 3 Gallery Thumb 4
Gallery Thumb 1 Gallery Thumb 2 Gallery Thumb 3 Gallery Thumb 4
ปี 3
แขนงวิชาดนตรี แขนงวิชานาฏศิลป์
การแต่งทำนองสอดประสาน รำหน้าพาทย์
รูปแบบและการวิเคราะห์ดนตรีสากล นาฏศิลป์ราชสานักล้านนา
ทักษะและการรวมวงดนตรีสากล 5 ภูมิปัญญาล้านนาวิจักขณ์
ทักษะและการรวมวงดนตรีสากล 6 ออกแบบการแสดงนาฏศิลป์
ดนตรีและนาฏศิลป์ทางสื่อสมัยใหม่
การจัดการทางด้านดนตรีและนาฏศิลป์
ระเบียบวิธีวิจัย
วิชาเอกเลือก
วิชาเลือกเสรี
Gallery Thumb 1 Gallery Thumb 2 Gallery Thumb 3 Gallery Thumb 4 Gallery Thumb 5 Gallery Thumb 6
Gallery Thumb 1 Gallery Thumb 2 Gallery Thumb 3 Gallery Thumb 4
ปี 4
แขนงวิชาดนตรี แขนงวิชานาฏศิลป์
การแสดงผลงานดนตรีและนาฏศิลป์นิพนธ์ การแสดงผลงานดนตรีและนาฏศิลป์นิพนธ์
การประพันธ์และเรียบเรียงดนตรีสากล นาฏศิลป์ราชสานักล้านนา
ทักษะและการรวมวงดนตรีสากล 5 ภูมิปัญญาล้านนาวิจักขณ์
ทักษะและการรวมวงดนตรีสากล 6 ออกแบบการแสดงนาฏศิลป์
สัมมนา
การจัดการทางด้านดนตรีและนาฏศิลป์
ระเบียบวิธีวิจัย
วิชาเอกเลือก
วิชาเลือกเสรี
Gallery Thumb 1 Gallery Thumb 2 Gallery Thumb 3 Gallery Thumb 4 Gallery Thumb 3 Gallery Thumb 4
Gallery Thumb 1 Gallery Thumb 2 Gallery Thumb 3 Gallery Thumb 4
วิชาเอกเลือก
แขนงวิชาดนตรี แขนงวิชานาฏศิลป์
การอำนวยเพลง นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์
ทักษะเครื่องดนตรีสากล ละครราแบบดั้งเดิม
การขับร้องประสานเสียง ละครราแบบปรับปรุง
ดนตรีบาบัด นาฏศิลป์ชาติพันธุ์ในล้านนา
ดนตรีชาติพันธุ์วิทยา แจ๊สแด๊นซ์
อุโฆษวิทยาการดนตรี โคเวอร์แดนซ์
การซ่อมเครื่องดนตรี วรรณกรรมและการประพันธ์บทการแสดง
ดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้าน ประสาทวิทยาทางนาฏศิลป์
ดนตรีภาคสนาม นาฏศิลป์ชาติพันธุ์ลุ่มแม่น้าโขง
ดนตรีเอเชีย นาฏศิลป์เพื่อการพัฒนาสังคม
วิชาเลือกเสรี
นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยพะเยาหรือสถาบันอื่นที่มหาวิทยาลัยรับรอง ยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
แนวทางการประกอบอาชีพ
Gallery Thumb 1 Gallery Thumb 2 Gallery Thumb 3 Gallery Thumb 4 Gallery Thumb 5
1. ศิลปิน บุคลากรทางการศึกษา
2. นักวิจัยและนักวิชาการ ธุรกิจและอุตสาหกรรมดนตรีและนาฏศิลป์
3. อาชีพอิสระ เช่น ผู้สร้างสรรค์ทางด้านนาฏศิลป์ นักประพันธ์เพลง นักเรียบเรียงเสียงประสาน ผู้ปรับวงดนตรีสากลและวิทยากรทางด้านดนตรี
4. ผู้ประกอบการทางดนตรีนาฏศิลป์เพื่อการพัฒนาสังคม
ค่าธรรมเนียมในการศึกษา
ปีละ 2 ภาคการศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 1 - 18,000 บาท
ภาคการศึกษาที่ 2 - 18,000 บาท
ผลงานและกิจกรรม
งานสถาปนามหาวิทยาลัยพะเยา
Gallery Thumb 1 Gallery Thumb 1 Gallery Thumb 1 Gallery Thumb 1 Gallery Thumb 1 Gallery Thumb 1
งานอนุรักษ์มรดกไทย จังหวัดพะเยา
Gallery Thumb 1 Gallery Thumb 1 Gallery Thumb 1 Gallery Thumb 1 Gallery Thumb 1 Gallery Thumb 1 Gallery Thumb 1
นาฏศิลป์สร้างสรรค์ระดับชาติ ครั้งที่ 4
Gallery Thumb 1 Gallery Thumb 1 Gallery Thumb 1 Gallery Thumb 1 Gallery Thumb 1 Gallery Thumb 1 Gallery Thumb 1 Gallery Thumb 1
“มหกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นร่วมสมัย” ครั้งที่ 2
Gallery Thumb 1 Gallery Thumb 1 Gallery Thumb 1 Gallery Thumb 1 Gallery Thumb 1 Gallery Thumb 1 Gallery Thumb 1 Gallery Thumb 1
ผสานศิลป์ ถิ่นล้านนา
Gallery Thumb 1 Gallery Thumb 1 Gallery Thumb 1 Gallery Thumb 1 Gallery Thumb 1
พิธีเปิดอาคารตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดพะเยา
Gallery Thumb 1 Gallery Thumb 1 Gallery Thumb 1 Gallery Thumb 1
ลูกทุ่งนั่งเล่น
Gallery Thumb 1 Gallery Thumb 1 Gallery Thumb 1 Gallery Thumb 1 Gallery Thumb 1 Gallery Thumb 1 Gallery Thumb 1 Gallery Thumb 1
ค่ายรักษ์ศิลป์ล้านนา
Gallery Thumb 1 Gallery Thumb 1 Gallery Thumb 1 Gallery Thumb 1 Gallery Thumb 1 Gallery Thumb 1 Gallery Thumb 1 Gallery Thumb 1 Gallery Thumb 1
ศิลปะนิพนธ์และการแสดงผลงานดนตรี
Gallery Thumb 1 Gallery Thumb 1 Gallery Thumb 1 Gallery Thumb 1 Gallery Thumb 1 Gallery Thumb 1 Gallery Thumb 1 Gallery Thumb 1 Gallery Thumb 1 Gallery Thumb 1 Gallery Thumb 1 Gallery Thumb 1 Gallery Thumb 1 Gallery Thumb 1 Gallery Thumb 1 Gallery Thumb 1
การทัศนศึกษา
การทัศนศึกษาภาคเหนือ
ณ หอศิลปะวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ คริสตจักร โรงเรียนดนตรี บริษัทและห้องบันทึกเสียงดนตรี ศูนย์การเรียนรู้ด้านศิลปะการแสดง ดนตรีพื้นเมืองล้านนา พิพิธภัณฑ์ด้านดนตรีและนาฏศิลป์ พื้นที่ชุมชนในจังหวัดพะเยาชุมชนไทลื้อ เชียงคำ พะเยา
การทัศนศึกษาภาคกลาง
ณ หอศิลปะและวัฒนธรรม หอศิลป์ ศูนย์การเรียนรู้ด้านดนตรีและนาฏศิลป์ โรงละครหุ่นละครเล็ก พิพิธภัณฑ์ด้านดนตรีและนาฏศิลป์ โรงละครหรือสถาบันด้านดนตรีและนาฏศิลป์ โรงละครและศูนย์ศิลปะวัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
Gallery Thumb 1 Gallery Thumb 2 Gallery Thumb 3 Gallery Thumb 4 Gallery Thumb 5 Gallery Thumb 6 Gallery Thumb 7 Gallery Thumb 8 Gallery Thumb 9 Gallery Thumb 10 Gallery Thumb 11 Gallery Thumb 12 Gallery Thumb 13 Gallery Thumb 14 Gallery Thumb 15
อาจารย์หลักสูตรดนตรีและนาฏศิลป์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รัตนะ ตาแปง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รัตนะ ตาแปง
รองศาสตราจารย์ นุชนาฏ ดีเจริญ
รองศาสตราจารย์ นุชนาฏ ดีเจริญ
อาจารย์ สันติ ศิริคชพันธุ์
อาจารย์ สันติ ศิริคชพันธุ์
อาจารย์ นคร คำร้อง
อาจารย์ นคร คำร้อง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศราวุธ จันทรขำ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศราวุธ จันทรขำ
อาจารย์ ภูดิท ศิริวัฒนกุล
อาจารย์ ภูดิท ศิริวัฒนกุล
อาจารย์ กิตติ์ธเนศ ศิริสุริยเสรี
อาจารย์ กิตติ์ธเนศ ศิริสุริยเสรี
อาจารย์ ชลวิทย์ บุญจันทร์
อาจารย์ ชลวิทย์ บุญจันทร์
อาจารย์ อัษฎาวุธ พลอยเขียว
อาจารย์ อัษฎาวุธ พลอยเขียว
อาจารย์ ธนันยวรรณ ศรีทรัพโยทัย
อาจารย์ ธนันยวรรณ ศรีทรัพโยทัย
อาจารย์ ทัตพิชา เงินเย็น
อาจารย์ ทัตพิชา เงินเย็น
อาจารย์ ลิขิต ใจดี
อาจารย์ ลิขิต ใจดี
คำถามที่พบบ่อย
Q : ทำไมถึงต้องเรียนหลักสูตรวิชาดนตรีและนาฏศิลป์?
A : เพราะหลักสูตรวิชาดนตรีและนาฏศิลป์ ม.พะเยา เป็นหลักสูตรบูรณาการทั้งดนตรีและนาฏศิลป์ร่วมกันและยังสามารถแยกแขนงความถนัดของตนเองได้
A : มีหลักสูตรคู่ขนานกับทางวิทยาลัยการศึกษา ตามสโลแกนที่ว่า เรียนครูดนตรีนาฏศิลป์ 4 ปี 2 ปริญญา สอบบรรจุข้าราชการครูได้ 2 วิชาเอก (ดนตรีนาฏศิลป์)
Q : จบการศึกษาสามารถทำงานที่ไหนได้บ้าง ?
A : ศูนย์ส่งเสริมวัฒนธรรม โรงเรียนต่างๆ โรงละคร และสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร