สาขาดนตรีและนาฎศิลป์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์